Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowanie Ożarowice


Zarządzenie Nr 10 /2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 marca 2005 roku.

w sprawie:

Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania

Ożarowice.

Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 w związku z § 9 uchwały Nr XIX/199/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia

16 września w sprawie nadania statutu Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

Wójt Gminy Ożarowice

z a t w i e r d z a:

§ 1.

Regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania, stanowiący załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. nr 1.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA
OŻAROWICE

§ 1.

Przedmiot i zakres działania.

1. Zespół jako jednostka budżetowa gminy realizuje zadania oświatowe organu

prowadzącego.

2. Wykonuje inne zadania w zakresie oświaty i wychowania określone przepisami prawa.

3. Zespół prowadzi scentralizowaną obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą szkół i przedszkoli na terenie Gminy Ożarowice.

4. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Ożarowice.

§ 2.

Struktura organizacyjna.

1. Zespołem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Dyrektor Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników jednostki, wykonuje

uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. W strukturze organizacyjnej Zespołu wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

- dyrektor Zespołu.

- główny księgowy,

- pracownik administracyjno-finansowy,

- pracownicy administracyjni szkół,

- pracownicy obsługi szkół.

Lp.

Nazwa stanowiska pracy

Liczba

etatów

1.

dyrektor

1

2.

główna księgowa

1

3.

pracownik administracyjno-finansowy

1

4.

kierowca

1

5.

pracownicy administracyjni szkół i przedszkoli, w tym:

- sekretarka

- technik żywienia

- specjalista zastosowań informatyki

3

5

1

6.

pracownicy obsługi szkół i przedszkoli, w tym:

- sprzątaczka

- woźny

- kucharz

- pomoc kuchenna

- pomoc nauczyciela

5,5

3

5

4,5

4,5

1. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi, których status określa ustawa

pracownikach samorządowych.

2. Szczegółowe zadania, uprawnienia i obowiązki pracowników Zespołu określają zakresy

czynności nadane przez Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 3.

Schemat organizacyjny:

WÓJT

GMINY

DYREKTOR

GZOiW

DYREKTORZY

SZKÓŁ

PRZEDSZKOLI

PRACOWNICY

GZOiW

PRACOWNICY

ADMINISTRACJI

OBSŁUGI

SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI

Postanowienia końcowe.

1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Zespół Oświaty i Wychowania Ożarowice ul. Kopernika 2, 42-624 Tąpkowice.

2. Zespół używa skrótu GZOiW.

3. Niniejszy regulamin organizacyjny został zatwierdzony przez Wójta Gminy i obowiązuje

od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑03‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2005 11:24:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie