Uchwała Nr XL/551/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika do uchwały Nr XXXII/473/2010 rady Gminy Ożarowiwce z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2010-2016


Uchwała Nr XL/550/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan finansowy zakładu budżetowego w następujący sposób:

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 50.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 120.522 zł

- wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 58.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 48.522 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 120.522 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 50.000 zł

§ 2. Zmniejszyć plan finansowy zakładu budżetowego w następujący sposób:

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

po stronie przychodów o kwotę 366.260 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych

zakładu budżetowego o kwotę 366.260 zł

po stronie wydatków o kwotę 366.260 zł

§ 3. Ustalić nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/466/2010

Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XL/550/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

w tym:

§ 265

na inwestycje

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

x

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

150 000

2.961.062

1.095.562

1.095.562

2.961.062

150 000

OGÓLEM

150 000

2.961.062

1.095.562

1.095.562

2.961.062

150 000

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑11‑2010 10:22:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  19‑11‑2010 10:22:13
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2010 10:23:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie