Uchwała Nr XXXV/516/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Uchwała Nr XXXV/516/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§1. Zwiększyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 673.501 zł

§ 903 - Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej o kwotę 673.501 zł

po stronie dochodów o kwotę 875.501 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 673.501 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 673.501 zł

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 673.501 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 673.501 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 100.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 80.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 80.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 22.000 zł

- wpływy z usług o kwotę 22.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 875.501 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę o kwotę 673.501

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 673.501 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 673.501 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 673.501 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 673.501 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180.000 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 100.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 80.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 80.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 80.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.000 zł

Rozdz. 80110- Gimnazjum o kwotę 22.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 22.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 22.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 22.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 673.501 zł

§ 963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej o kwotę 673.501 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

50.000

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

50.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

50.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

50.000

RAZEM

50.000

50.000

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 700 -

Dochody w kwocie 80.000 zł pochodzić będą z opłaty adiacenckije, natomiast po stronie wydatków przeznacza się je na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zabrane grunty pod drogi gminne, natomiast kwota 100.000 zł będzie pochodzić ze wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, przeznaczy się ją na zakup nieruchomości gruntowych,

Dz. 010, 400 -

Kwotę 673.501 zł przeznacza się na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego". Środki na dotację pochodzić będą z pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Natomiast pożyczka zaciągnięta na to finansowanie zostanie spłacona po otrzymaniu pomocy finansowanej z PROW 2007-2013.

Dz. 801 -

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum wprowadzono dochody z opłatą za udział w Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych SWAP 2010 w dniach 17-19 września, oraz wydatki związane z konferencją w kwocie 22.000 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 10:34:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 10:34:05
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 10:36:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie