Uchwała Nr XXXIV/493/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Uchwała Nr XXXIV/493/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§1. Zwiększyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 203.208,20 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 20.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.223 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 62.223 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 62.223 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.985,20 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 120.985,20 zł

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 120.985,20 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 120.985,20 zł

po stronie wydatków o kwotę 203.208,20 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 20.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.223 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 62.223 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 62.223 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 62.223 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 62.223 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.985,20 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.985,20 zł

- wydatki bieżące o kwotę 120.985,20 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ń o kwotę 120.985,20 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie dochodów w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.759.048

7.759.048

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.759.048

7.759.048

- dochody majątkowe, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z tego: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

7.759.048

7.759.048

7.759.048

- dochody majątkowe, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7.759.048

7.759.048

7.759.048

RAZEM

7.759.048

7.759.048

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

160.000

60016

Drogi publiczne gminne

160.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

160.000

160.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

150.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

100.000

100.000

100.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

92195

Pozostała działalność

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące

10.000

10.000

RAZEM

160.000

160.000

§ 5 Ustalić nową treść Tabeli nr 6 do uchwały budżetowej w następstwie zmian dokonanych niniejszą uchwałą w części obejmujące wydatki na zadanie pn. "Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice", zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 754 -

Zwiększono dochody i wydatki w związku z podpisaną umową na udzielenie prze Powiat tarnogórski pomocy finansowej dla Gminy w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - ciężkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach,

Dz. 801 -

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 62.223 zł nastąpiło w związku podpisaniem umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ze środków funduszu Pracy.

Dz. 852 -

Kwotę 120.985,20 zł otrzymano na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt realizowany jest w celu zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy.


Tabela Nr 6 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/466/2010 do Uchwały Nr XXXIV/493/2010 Rady Gminy Ożarowice Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku z dnia 10 czerwca 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

(Dz. U. r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w 2010 roku i lata następne

w złotych

Nazwa

Klasy-fikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2010 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2011 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2012 roku

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: PROW 2007-2013

Działanie Odnowa i rozwój wsi

010-01041

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP

100.000

100.000

1.002.623

550.728

451.895

Program: PROW 2007-2013

Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

900-90002

Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice

197.873

82.673

115.200

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

900-90001

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

9.128.292

1.369.244

7.759.048

16.046.391

2.406.959

13.639.432

15.654.950

2.348.243

13.306.707

Wydatki bieżące

Program: PO KL 2007 -2013

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

852-85295

Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

135.179

20.276,86

114.902,14

Program: RPO WSL 2007 -2013

Priorytet IV. Kultura

Działanie 4.3 Promocja kultury

921-92195

Festiwal Kultury Powiatu tarnogórskiego

40.000

6.000

34.000

RAZEM

9.601.344

1.578.193,86

8.023.150,14

17.049.014

2.957.687

14.091.327

15.654.950

2.348.243

13.306.707

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑06‑2010 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  18‑06‑2010 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2010 13:08:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie