Uchwała Nr XXXVI/521/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXII/473/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice...


Uchwała Nr XXXVI / 521 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXII/473/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2010-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika do Uchwały XXXII/473/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2010-2016.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik WPI
(dodane:2010-09-03 12:26:48)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑09‑2010 12:24:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑09‑2010 12:24:06
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2010 12:26:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie