Uchwała Nr XXXI/466/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok


Uchwała Nr XXXI/466/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ustawy z dni 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych |(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok, która otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 23.197.187 zł, w tym:

1) dochody bieżące 13.927.139 zł

2) dochody majątkowe 9.270.048 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.379.507 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.208.542 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.061.219 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.580.175 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.481.044 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.664.845 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.259.268 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40.000 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 83.210 zł

f) obsługa długu publicznego 100.000 zł

2) wydatki majątkowe 14.170.965 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.170.965 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.190.965 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.182.320 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 2.582.320 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

· termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł

· modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych - 500.000 zł

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 2.600.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

· budową, rozbudową i modernizacją dróg gminnych - 2.000.000 zł

· zakupem ciężkiego samochodu strażackiego - 600.000 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.714.983 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 532.663 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.894 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 832.294 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

2. Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 8.700 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 5.

§ 7

1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 250.000 zł na realizację zadań określonych:

- - w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 240.000 zł

- - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 2.746.845 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 1.695.000 zł

2) wydatki 1.695.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 30.000 zł

2) wydatki - 59.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11

Zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami zostały ujęte w wydatkach przewidywanych na rok budżetowy 2010.

§ 12

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012, szczegółowo określone w Tabeli nr 6

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 5.182.320 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
  2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do kwot określonej w Tabeli Nr 6,
  3. zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.182.320 zł,
  4. zaciągania zobowiązań wynikających z treści Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do kwot określonych w uchwale wymienionej w paragrafie 11 niniejszej uchwały,
  5. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Ustala się łączną kwotę dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości

1.000.000 zł.

§ 15

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 16

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑02‑2010 16:49:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  08‑02‑2010 16:49:18
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2010 09:47:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie