Uchwała Nr XXXIX/536/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 października 2010 roku w sprawie prowadzonego postepowania o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji gónośląskiej", odcinek Katowice - Pyrzowice


Uchwała Nr XXXIX/536/ 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie prowadzonego postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej", odcinek Katowice-Pyrzowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zmianami), art. 163 w związku z art. 37 ust. 1 Konstytucji RP oraz postanowień Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska podpisanej w dniu 25 czerwca 1998r. w Aarhus i ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej odcinek Katowice-Pyrzowice na wniosek Radnych Gminy Ożarowice i Wójta Gminy Ożarowice, przy uwzględnieniu zebranych przez radnych opinii, uwag do wniosku FPP Consulting Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie działającej z upoważnienia Polskich Linii Kolejowych w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej", odcinek Katowice-Pyrzowice o wnikliwe rozpoznanie wniosku PKP PLK SA w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawy wnoszonych na prawach strony w niniejszym postępowaniu przez mieszkańców Gminy Ożarowice, organizacje środowiskowe, podmioty gospodarcze dla zapewnienia i zagwarantowania społeczności lokalnej bezpiecznych i stabilnych warunków jego rozwoju, ochrony jego dorobku kulturowego i gospodarczego i zachowania istniejących więzi społecznych oraz rodzinnych na całym obszarze Gminy Ożarowice. Zagwarantowanie tych priorytetów umożliwi nadanie im najwyższej rangi dowodowej i umożliwi wydanie decyzji w niniejszym postępowaniu w zgodzie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§ 2

Analiza raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazuje, że jego autorzy przedstawili skoncentrowaną argumentację przemawiającą za wskazaniem opcji nr 1 jako najmniej kolizyjnej dla środowiska naturalnego. Jednocześnie przedstawione analizy dotyczące opcji nr 2b uzasadniają przyjęcie założenia, że argumenty związane z ochroną środowiska w części obejmującej ochronę wód rzeki Brynicy oraz jeziora Świerklaniec nie zawierają w swej treści rozwiązań techniczno-technologicznych, które ograniczałyby w istotnym stopniu ryzyko zanieczyszczenia wód oraz żyjących w nich ryb, płazów i gadów a także roślin i ptactwa. Brak w tej analizie nowoczesnych rozstrzygnięć o charakterze technologicznym funkcjonujących w wielu krajach Unii Europejskiej, które powodują skuteczne odizolowanie ciągu komunikacyjnego w tym przypadku torowiska kolejowego, urządzeń trakcyjnych oraz zespołów trakcyjnych od znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych. Przewidywany poziom oddziaływań linii kolejowej w tej opcji na czystość wód oraz swobodę funkcjonowania w jej obrębie wielu gatunków flory i fauny nie jest w sposób wyczerpujący przedstawiony. Z tych powodów istnieje potrzeba poszerzenia badań dotyczących opcji 2b, w kierunku który mógłby dostarczyć argumentacji zgodnie z normami ochrony środowiska, umożliwiającej usytułowanie przebiegu połączenia kolejowego w opcji nr 2b, jako korzystnej również ze względu na najmniejsze skutki o charakterze społecznym i ekonomicznym dla mieszkańców gminy.

§ 3

Dane analityczne zawarte w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko odnoszące się do klasyfikacji ilościowej i rodzajowej fauny i flory bytujących na obszarze objętym budową linii kolejowej są całkowicie dowolne i nie poparte jakąkolwiek argumentacją merytoryczną w postaci profesjonalnych analiz fachowych podmiotów zajmujących się tymi zagadnieniami. Oznacza to, że inwestor i grupa projektowa nie zachowała należytej staranności w ocenie dotyczącej zdefiniowania form fauny i flory, które bytują i istnieją na obszarze oddziaływania na środowisko, a skoro brak tej rzetelności w tym zakresie to trudno w ogóle odnosić się w jakiejkolwiek relacji, jakie mogą być określone w konsekwencji przebiegu poszczególnych tras połączenia kolejowego na obszarze Gminy Ożarowice. W tak ważnym przedsięwzięciu nie można opierać się wyłącznie na domniemaniach, ale na solidnych opracowaniach w tym zakresie sporządzonych przez fachowe podmioty konsultacyjne.

§ 4

W przedmiotowym raporcie zamieszczono szereg błędów merytorycznych, w tym między innymi operowanie błędnymi nazwami opisowymi, które nie funkcjonują na obszarze Gminy Ożarowice, a są efektem pomieszania nazw z zaczerpniętych z innych miejscowości przez które ma przechodzić projektowana linia kolejowa.

W raporcie ujawniono również niezgodności o charakterze metrycznym dotyczące ustalenia kilometrarzu linii przez obszar Gminy Ożarowice, który w żadnym z wariantów nie odpowiada faktycznej ilości liczby kilometrów liczonej od granicy Gminy Ożarowice do docelowego miejsca, jakim ma być końcowy przystanek kolei w Pyrzowicach.

§ 5

Z uwagi na charakter i rangę postępowania w powyższej sprawie popierając wnioski mieszkańców stron postępowania widzimy za uzasadnione przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, jako środka gwarantującego społeczeństwu czynny udział w postępowaniu, co umożliwi wszechstronne możliwości wyjaśnienia stanu faktycznego związanego z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej".

§ 6

Rada Gminy Ożarowice kierując się opiniami wielu mieszkańców przychyla się do tych wniosków zainteresowanych stron postępowania, które uznają za słuszne i celowe przesunięcie przebiegu projektowanej linii kolejowej w opcji nr 1 oznaczonej kolorem "zielonym" w kierunku na wschód od około km 25 po linii prostej do 29 km trasy przebiegu. Poprowadzenie linii kolejowej w ten sposób ograniczy w znacznej mierze koszty inwestycji oraz zapewni w większym stopniu zachowanie normy czasowej ustalonej dla całego przebiegu połączenia od Katowic do Pyrzowic. Najistotniejszym jednak argumentem przemawiającym za przesunięciem przebiegu trasy jest zachowanie całej struktury społeczno - gospodarczej sołectw: Ossy i Tąpkowice. Ta korekta w istotny sposób przysłuży się również dalszemu rozwojowi tych sołectw jak i całej Gminy Ożarowice, zachowaniem więzi kulturowych a także pozostaje w pełnej zgodności z ukształtowaną już polityką przestrzenną na obszarze Gminy.

Pozostawienie zaś przedstawionej przez PKP PLK SA propozycji spowoduje nieuchronne wyburzenie wielu siedlisk domowych oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, narazi mieszkańców na koszty uboczne, utratę więzi gospodarczych, rodzinnych oraz podroży koszty tej inwestycji na wspomnianym odcinku oraz negatywnie wpłynie na funkcjonowanie naturalnego środowiska przyrodniczego w tej okolicy. Ograniczy również w istotnym stopniu prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie w chwili obecnej obiektów publicznych, a to: Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach i Przedszkole oraz placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej w tym : NZOZ w Tąpkowicach, Rodzinny Dom Opieki. Pozostawienie ich w bezpośrednim sąsiedztwie połączenia kolejowego nie jest zgodne z regułami planowania takich przedsięwzięć i podwyższa ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń związanych z ruchem kolei oraz oddziaływać będzie negatywnie na warunki prowadzenia działalności edukacyjnej i ochrony zdrowia w związku z sąsiedztwem tejże uciążliwości komunikacyjnej.

§ 7

Rada Gminy Ożarowice wyraża nadzieję, że wszystkie uwagi i wnioski wniesione zarówno przed jak i w trakcie prowadzonego w niniejszej sprawie postępowania zostaną zgodnie z wcześniej wyrażoną deklaracją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach szczegółowo rozpoznane, z uwzględnieniem żywotnych interesów społeczności lokalnej, które zostały również zasygnalizowane w niniejszej uchwale , stanowiącej odzwierciedlenie opinii mieszkańców uzyskanych przez radnych w związku z wykonywaniem przez nich mandatu radnego Gminy Ożarowice.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 9

Przesłać niniejszą uchwałę:

1. Premierowi RP

2. Ministrowi Infrastruktury,

3. Ministrowi Środowiska,

4. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

5. Wojewodzie Śląskiemu,

6. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach

7. PKP PLK w Warszawie

8. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

9. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice,

10. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek,

11. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny,

12. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ossy,

13. Radzie Sołeckiej Sołectwa Niezdara,

14. Radzie Sołeckiej Sołectwa Tąpkowice.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑10‑2010 08:58:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑10‑2010 08:58:29
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2010 09:01:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie