Uchwała Nr XXXIV/490/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXXIV/490/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 234, art. 235 ust. 4, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

Tryb prac na projektem uchwały budżetowej, szczegółowość projektu budżetu gminy oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej określa się w następujący sposób:

§ 1

  1. Radni i przedstawiciele sołectw mogą składać własne propozycje do projektu budżetu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, uchwalony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, zakładu budżetowego przedkładają plany finansowe w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych dochodów i wydatków wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi, w terminie do 30 września,
  3. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, samodzielne stanowiska pracy, a także instytucje kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września plany rzeczowe zadań wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi. Propozycje do projektu budżetu przedkładane są w zakresie planowanych dochodów i wydatków.
  4. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane w projekcie budżetu.

§ 2

Plany rzeczowe zadań oraz materiały kalkulacyjne o których mowa w § 1 pkt 3 winny być opracowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem:

a) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,

b) prognozowanego stopnia inflacji,

c) stawek podatków i opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

d) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy w jednostkach powiązanych z budżetem gminy wraz z przewidywanymi zmianami,

e) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy wraz z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

f) prognoz przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe.

g) wytycznych Wójta Gminy dla jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów Urzędu Gminy w sprawie określenia propozycji do projektu budżetu Gminy,

h) przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, których finansowanie przypada na rok budżetowy.

§ 3

1. Propozycje złożone przez osoby wymienione w § 1 pkt. 1 - 3, obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządowej i subwencji z budżetu państwa oraz zadań przyjętych w ramach porozumień z administracja rządową i samorządową stanowią materiał kalkulacyjny dla Skarbnika Gminy do opracowania tabelarycznego projektu budżetu gminy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 Skarbnik przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 31 października.

§ 4

  1. Wójt gminy na podstawie materiałów sporządzonych przez Skarbnika przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
  2. Projekt budżetu winien zawierać następujące dane:

1) prognozowane dochody gminy według źródeł ich pozyskania sklasyfikowane do działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów zgodnym z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

2) wielkość środków przeznaczonych na wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

z wyodrębnieniem kwot dla poszczególnych sołectw,

3) wielkość wpływów planowanych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

4) wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków,

5) pozostałe elementy uchwały budżetowej wymagane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),.

3. Uzasadnienie o którym mowa w ust. 1 zawiera charakterystykę opisową projektu budżetu w tym:

· główne założenia do budżetu,

· źródła dochodów,

· omówienie głównych kierunków wydatków,

· omówienie zadań inwestycyjnych,

· omówienie przychodów i rozchodów,

· pozostałe dane dotyczące sposobu kalkulacji budżetu.

4. Materiały informacyjne stanowią tabelaryczne ujęcie budżetu z podziałem z wyodrębnieniem poszczególnych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,

§ 5

1. Projekt budżetu Gminy Wójt przedkłada Radzie Gminy wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wójt przesyła projekt budżetu gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz podaje do wiadomości społeczności lokalnej informacje o założeniach projektu.

§ 6

1. W ciągu 21 dni od daty złożenia projektu budżetu w Biurze Rady Gminy komisje rady odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu gminy oraz wnioski w sprawie propozycji zmian do złożonego projektu budżetu gminy.

2. W przypadku złożenia przez komisje lub radnego wniosku o wprowadzenie do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia kwoty wydatku planowanego w projekcie budżetu, należy wskazać źródło jego sfinansowania.

3. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększanie deficytu budżetu gminny.

§ 7

1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

2. Podległe jednostki przedkładają Wójtowi projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu, jednak nie później niż do dnia 22 grudnia.

§ 8

Postępowanie w przedmiocie uchwalenia budżetu Gminy podczas sesji Rady Gminy obejmuje następujące czynności:

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej

2) odczytanie opinii stałych komisji rady

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

4) dyskusja

5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 9

1. Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

2. Opracowuje plan finansowy zadań z zakres administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, oraz plan finansowy zadań własnych,

3. Jednostki organizacyjne dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej i przekazują go Wójtowi Gminy.

4. Wójt Gminy przyjmuje zarządzeniem plan wykonawczy budżetu gminy na podstawie przedłożonych przez kierowników jednostek planów finansowych w ciągu 21 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.

§ 10

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/326/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005r.w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑06‑2010 12:32:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  18‑06‑2010 12:32:29
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2010 12:35:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie