Uchwała Nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL


Uchwała Nr XXXI/ 469/ 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego, a także na podstawie Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ożarowice z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej", Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ossy z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niezdara z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" oraz Uchwały Nr XXX/458/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej prezentacji przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" i Uchwały Nr XXX/459/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

Rada Gminy Ożarowice z głębokim niepokojem przyjmuje do wiadomości, że sposób, tryb i forma przeprowadzania roboczych spotkań z mieszkańcami Gminy w przedmiocie ustalenia przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej odbywa się z naruszeniem praw mieszkańców wyrażonych w formule konstytucyjnej, gwarantującej obywatelom dostęp do informacji, a także prawo do swobody miejsca wyboru zamieszkania, pracy, ochrony zdrowia i rodziny, polegającej na chaotycznym przedstawianiu kolejnych wariantów przebiegu linii kolejowej przez obszar Gminy Ożarowice bez jednoczesnego przedstawienia rzetelnych argumentów faktycznych, finansowych i społecznych przemawiających za poszczególnymi wariantami linii kolejowej.

§ 2

1. Rada Gminy Ożarowice mając na uwadze interes wspólnoty samorządowej zwraca się do mieszkańców Gminy o aktywny udział w dokonaniu wyboru przebiegu połączenia kolejowego do Międzynarodowego Portu Lotniczego poprzez opowiedzenie się za jednym z pięciu wariantów proponowanego przebiegu trasy, a przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

Każdy z mieszkańców Gminy jest uprawniony do złożenia podpisu na liście mieszkańców z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL bądź dowodu osobistego i miejscowości opowiadając się w ten sposób za konkretnym wariantem przebiegu trasy. Lista podpisów mieszkańców stanowić będzie załącznik do konkretnego wariantu przebiegu trasy.

2. Zebrane w ten sposób stanowisko mieszkańców Gminy stanowić będzie istotną przesłankę dla dalszego prowadzenia prac projektowych z uwzględnieniem woli mieszkańców Gminy Ożarowice.

§ 3

Listy z podpisami zbierane będą w okresie od dnia 1 lutego 2010 roku do dnia 14 lutego 2010 roku przez Sołtysów, przy udziale Członków Rad Sołeckich i Radnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Przesłać niniejszą uchwałę:

1. Premierowi RP,

2. Ministrowi Infrastruktury,

3. Ministrowi Środowiska,

4. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

5. Wojewodzie Śląskiemu,

6. PKP PLK w Warszawie

7. Staroście Powiatu Będzińskiego,

8. Radzie Powiatu w Będzinie,

9. Wójtowi Gminy Bobrowniki,

10. Radzie Gminy Bobrowniki,

11. Wójtowi Gminy Mierzęcice,

12. Radzie Gminy Mierzęcice,

13. Staroście Tarnogórskiemu,

14. Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach,

15. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

16. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice,

17. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek,

18. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny,

19. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ossy,

20. Radzie Sołeckiej Sołectwa Niezdara,

21. Radzie Sołeckiej Sołectwa Tąpkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑02‑2010 09:56:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑02‑2010 09:56:26
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2010 09:58:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie