Uchwała Nr XXXV/515/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakosci świadczonych usług Zakladu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013


Uchwała Nr XXXV/515/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), w związku z art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" w łącznej maksymalnej wysokości 673.501 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset jeden złotych). Projekt realizowany w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, będący zakładem budżetowym Gminy Ożarowice.

§ 2.

Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Ożarowice do zawarcia umowy pożyczki, o której mowa
w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 10:04:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 10:04:42
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 10:06:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie