Uchwała Nr XXXI/460/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych na rok 2010


Uchwała Nr XXXI / 460 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

--------------------------------------

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), w związku z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ożarowice, po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisję Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.-

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

---------------

§1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 w brzmieniu ustalonym poniżej:

1. Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tak jak i Narodowy Program, jest oparty na uznaniu trzeźwości obywateli za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczeństwa.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia się na realizacji zadań własnych gminy, określonych w § 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w

art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowany został w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013 w Ożarowicach i jest skorelowany z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2008 - 2015.

Celem programu jest:

a.) Zmniejszenie szkód społecznych, ekonomicznych i psychologicznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, szczególnie dotykających dzieci i młodzież,

b.) Zmiana postaw społecznych wobec problemów alkoholowych,

c.) Budowa skutecznego systemu kontroli społecznej oraz reagowania w przypadkach szkodliwego postępowania osób nadużywających alkoholu,

d.) Propagowanie działań edukacyjnych mających na celu zmianę struktury spożywania oraz obyczajów związanych z używaniem alkoholu, zwłaszcza młodszego pokolenia,

e.) Promocja zdrowego stylu życia poprzez wspieranie głównych czynników chroniących (rodzina, zainteresowania, nauka szkolna, respektowanie norm i wartości, religia),

f.) Zmniejszenie negatywnych następstw dotykających ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

2. Diagnoza stanu problemów i zasobów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych

A. Gmina Ożarowice

Gminę zamieszkuje 5465 osób / dane na 31.12.2009/, w tym:

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - 153 osób, w tym 8 kobiet,

Liczba rodzin bezrobotnych objętych pomocą przez OPS - 46 rodzin,

Liczba rodzin alkoholowych objętych pomocą OPS - 21 rodzin.

Tabela 1. Struktura ludności ze względu na wiek i płeć.

Grupa wiekowa

Kobiety

Mężczyźni

0-5

157

144

5-15

276

297

15-25

398

357

25-45

788

814

45-65

720

715

Powyżej 65

463

336

Ogółem 5465

2802

2663

Dane: USC Ożarowice

Z badań krajowych wynika, że problem choroby alkoholowej dotyczy 2 - 3 % populacji, co stanowi dla naszej gminy około 109 - 163 osób. Liczbę tę należy pomnożyć 3 - 4 krotnie, aby zobrazować wielkość szkód w rodzinach uzależnionych.

B. Rynek alkoholowy

 • Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXX / 184 / 2001r.:

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży / gastronomia / - 20,

- powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży / detal / - 40.

· Wykorzystanie limitu na sprzedaż napojów alkoholowych:

- powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 15,

- powyżej 4.5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 27.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek wykorzystania limitu na napoje alkoholowe powyżej 4,5% przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

· Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- w miejscu sprzedaży - 364,

- poza miejscem sprzedaży -202.

Zaznaczyć należy, że 16 punktów limitowanej sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych jest na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach / 8 punktów gastronomicznych oraz 7 punktów handlu detalicznego/. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy gminy na terenie Portu nie dokonują zakupów napojów alkoholowych.

· Biorąc pod uwagę punkty sprzedaży napojów alkoholowych z wyłączeniem punktów znajdujących się na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

- w miejscu sprzedaży - 780,

- poza miejscem sprzedaży - 273.

C. Stan problemów alkoholowych wśród młodzieży gimnazjalnej w wynikach badań ankietowych

w roku 2009.

Materiału do sporządzenia diagnozy stanu problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ożarowice dostarczyły badania ankietowe przeprowadzone w roku 2009 wśród uczniów I klas Gimnazjum w Ożarowicach. Badania wśród młodzieży przeprowadzono na próbie 46 uczniów.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań stanowią załącznik nr 1 do niniejszego programu.

 1. Młodzież a alkohol

Badania przeprowadzone wśród młodzieży miały na celu zmierzyć skalę zjawiska, wzorce spożywania alkoholu, powody dla których młodzież sięga po używki, okoliczności w których najczęściej dochodzi do spożycia alkoholu, sposoby zdobywania używek, ocenę własnej wiedzy o środkach odurzających oraz opinie na temat powszechności zjawiska alkoholizmu wśród rówieśników i uczniów szkół.

Z badań wynika, że problem spożywania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej klas pierwszych istnieje. Należy zwrócić uwagę, że średnio połowa przyznała się do spożywania alkoholu. Niepokojące jest, iż średnią "inicjacji" alkoholowej jest 11 rok życia.

Młodzież pije alkohol bez konkretnej przyczyny nie dla zabawy ani poprawy humoru. Nie ma również problemu z dostępem do alkoholu. Warto podkreślić, że młodzież pije alkohol w domu co świadczy o tym że, rodzice nie wiedzą lub są niezainteresowani tym, co robią ich dzieci pod "własnym dachem". Młodzież jest w posiadaniu środków pieniężnych na zakup alkoholu, co świadczy o tym, ze rodzice nie kontrolują wydatków swoich dzieci lub przeznaczają zbyt duże "kieszonkowe" na ich potrzeby.

Badania pokazały również fakt częstowania alkoholem młodzieży nieletniej przez dorosłych co obrazuje niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne.

2. Naruszenia prawa i porządku publicznego:

 • Zatrzymania pod wpływem alkoholu użytkowników dróg: rowerzystów i kierowców,
 • Interwencje domowe w związku z nadużyciem alkoholu,
 • Znęcanie się nad rodziną,
 • Doprowadzenia do Izby Wytrzeźwień,
 • Groźby karalne pod wpływem alkoholu,
 • Problem nagminnego spożywania alkoholu w okolicach punktów sprzedaży- zwłaszcza w okresie letnim,
 • Nierealizowanie postanowienia Sądu zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego.

3. Zastosowanie leczenia odwykowego:

 • Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków od rodzin, oraz Posterunku Policji w Pyrzowicach dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zastosowania leczenia odwykowego;
 • Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 4 rozmowy interwencyjno - motywujące;
 • Problemem jest niestawiennictwo osób wezwanych na rozmowy interwencyjno - motywujące. Mimo dwukrotnie ponawianych zawiadomień 2 osoby nie stawiły się na wezwanie.
 • Do Sądu Rejonowego Tarnowskich Górach skierowano 2 wnioski dotyczące sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

4. Ośrodek Pomocy Społecznej:

· Z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 21 rodzin z problemem alkoholowym;

· Prowadzona jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym z 17 rodzinami. Praca socjalna prowadzona jest pod kątem:

- kierowania na zajęcia profilaktyczno - edukacyjne,

- pomocy w docieraniu do grup wsparcia lub uczestnictwa w programach dla uzależnionych,

- monitorowania utrzymania abstynencji;

· Wdrażana jest interwencyjna procedura "Niebieskiej karty" w sprawach przemocy w rodzinie.

5. Punkt konsultacyjny

· Dziewięciu rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielono pomocy;

· Mieszkańcy skorzystali łącznie z 19 indywidualnych sesji prowadzonych przez psychologa;

· Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej "TO TU". Łącznie mieszkańcy skorzystali z 45 sesji indywidualnych oraz 14 sesji grupowych dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc.

D. Mapa problemów alkoholowych

· Aprobata społeczna dla niektórych uzależnień,

· Postępująca degradacja społeczna i zdrowotna osób uzależnionych,

· Liczne naruszenia prawa i porządku publicznego,

· Niski stopień świadomości zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, zwłaszcza przez dzieci i młodzież

· Łatwy dostęp do alkoholu przez młodzież,

· Wczesna inicjacja alkoholowa młodzieży,

· Znaczna liczba rodzin dysfunkcyjnych,

· Bezrobocie i znaczne zubażanie rodzin.

E. Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej

· Punkt konsultacyjny udzielający pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych i pedagogicznych,

· Umowa z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej "TO TU" dotycząca ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych,

· Świetlice Środowiskowe w Zendku i Ożarowicach,

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

· Ośrodek Pomocy Społecznej,

· Posterunek Policji w Pyrzowicach,

· Biblioteka i Ośrodek Kultury,

· Szkoły podstawowe w Tąpkowicach, Zendku i Pyrzowicach; Gimnazjum w Ożarowicach,

· Klub sportowy Piast w Ożarowicach; Klub sportowy Tęcza w Zendku,

· Parafie w Ożarowicach, Pyrzowicach, Tąpkowicach, Sączowi; Zendku,

· Ochotnicze Straże Pożarne w Celinach, Niezdarze, Ossach, Ożarowicach, Pyrzowicach, Tąpkowicach i Zendku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 przygotowany jest jako kontynuacja oferty działań pomocowych i profilaktycznych dla społeczności Gminy Ożarowice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2010

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Ożarowie.

2. Podjęcie działań na rzecz systematycznej zmiany postaw społecznych wobec problemów alkoholowych.

3. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. poprzez:

a.) realizację programów psychoedukacyjnych w szkołach i świetlicach,

b.) wsparcie systemu wychowawczego w szkołach podstawowych i gimnazjum,

c.) praca z najmłodszymi w grupach przedszkolnych.

4. Doskonalenie form pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

5. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

6. Rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie działań pomocowych i profilaktyki.

4. Zadania szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwłaszcza dla dzieci i młodzieży

1. Realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych

i profilaktyczno - sportowych dla klas szkolnych, świetlic środowiskowych oraz dzieci z grup

ryzyka:

- dotyczących różnych rodzajów środków uzależniających,

- nastawionych na promocję zdrowego życia oraz głównych czynników chroniących,

- uczących umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.

2. Podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

3. Rozwijanie różnych form edukacji publicznej:

a.) informacja medialna na łamach gazetki gminnej na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

b.) konkursy wiedzy o tematyce profilaktycznej w szkołach,

c.) zajęcia i konkursy o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych dzieci w przedszkolach,

d.) międzygminny konkurs " Trzeźwe życie",

e.) ogólnopolska kampania edukacyjna "Zachowaj Trzeźwy Umysł",

f.) ogólnopolska kampania edukacyjna "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne",

g.) spektakle teatralne podejmujące tematykę uzależnień,

h.) plakaty, broszury.

4. Systematyczne diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w zakresie uzależnień - przeprowadzenie badań monitorujących w tym zakresie.

5. Podnoszenie kwalifikacji osób realizujących działania profilaktyczne.

6. Szkolenia specjalistyczne dla różnych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka.

7. Wspieranie systemu wychowawczego w szkołach.

8. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

9. Zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących problemu FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Rozpropagowanie światowego dnia FAS, obchodzonego 9 września.

10. Wspieranie i nagradzanie uczniów uczestniczących w tworzeniu programów terapeutycznych i imprez promujących wolny od uzależnień i agresji styl życia,

11. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce i życiu w trzeźwości.

12. Kontynuowanie międzygminnego porozumienia o współpracy w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

13. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem

1. Współpraca i wspieranie działalności z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym:

a.) Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnowskich Górach,

b.) Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej "TO TU";

2. Kontynuacja umowy z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej "TO TU" - SP ZOZ na zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.

3. Finansowanie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

4. Udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej w punkcie konsultacyjnym.

5. Finansowanie kosztów wywiadów środowiskowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6. Finansowanie opinii biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

1. Pomoc administracyjno - prawna dla ofiar przemocy w rodzinie,

2. Wdrażanie interwencyjnej procedury "Niebieskich Kart" w sprawach przemocy domowej,

3. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu:

a.)podejmowanie działań wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia,

b.)kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania dotyczącego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;

4. Praca w interdyscyplinarnym zespole ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mającym na celu opracowywanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie.

5. Współpraca z dzielnicowym z Posterunku Policji w Pyrzowicach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

6. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego oraz, rekreacji dla dzieci i młodzieży - dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na kolejną świetlicę środowiskową oraz zakładanie i rewitalizacja istniejących placów zabaw.

7. Prowadzenie bieżącej działalności istniejących świetlic środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

8. Sukcesywne doposażanie świetlic w sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć.

9. Rozwijanie zainteresowań w celu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z grupy ryzyka:

a.)prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

b.) prowadzenie zajęć terapeutyczno - logopedycznych,

c.) prowadzenie zajęć sportowych.

d.) powadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych w oparciu o współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

10. Udzielanie pomocy finansowej, programowej i metodycznej przy organizowaniu, różnorodnych form wypoczynku i spędzaniu czasu wolnego przez dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną, z uwzględnieniem działań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych / obozy terapeutyczne, półkolonie, zimowiska, ferie /.

11. Finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pozytywnych rodzin dysfunkcyjnych.

12. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez aktywizujących społeczność lokalną:

· impreza Mikołajkowa,

· festyn impreza okazji Dnia Dziecka,

· turnieje sportowe,

· piknik rodzinny.

IV. Wspieranie zatrudnienia socjalnego

1. Zadanie to będzie realizowane jako fakultatywne. Warunkiem podjęcia zadania jest zgłoszenie

o skierowaniu mieszkańca Gminy Ożarowie do Centrum Integracji Społecznej.

V. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a.) Opracowuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

b.) Wydaje postanowienia w sprawie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów Alkoholowych;

c.) Podejmuje interwencje w związku z łamaniem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi;

d.) Prowadzi działania wobec osób nadużywających alkoholu i pijących w sposób szkodliwy, zmierzających do zmotywowania bądź sądowego zmotywowania tych osób do leczenia,

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Celem inicjowania i realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt Gminy Ożarowice Zarządzeniem Nr 51 / 2006 z dnia 30.06.2006 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Członkowie Komisji otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie.

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni kwartał obliczonego na podstawie komunikatu prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim.

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego Komisji.

6. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla pracowników - z wyłączeniem dojazdów na posiedzenia Komisji. Delegacje podpisuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

7. Pozostałe zasady działania Komisji określa Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program realizowany jest przez powołanego przez wójta Gminy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.

Pełnomocnik przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań programu.

§ 2

Traci moc uchwala Nr XXII / 282 / 2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑02‑2010 15:00:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑02‑2010 15:00:06
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2010 15:07:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie