Uchwała Nr XXXIV/491/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury


Uchwała Nr XXXIV/491/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie:określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetuza I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Ożarowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Ożarowice przedstawia Radzie Gminy w Ożarowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze powinna obejmować część tabelaryczną w szczegółowości jak w uchwale budżetowej oraz część opisową.

1. Część tabelaryczna winna zawierać w szczególności:

1) plan i wykonanie dochodów w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2) plan i wykonanie wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

3) planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu,

4) planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu,

5) plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

6) otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej,

7) plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu,

8) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

2. Część opisowa winna zawierać w szczególności:

1) zmiany w planie budżetu,

2) w przypadku realizacji poszczególnych źródeł dochodów należy omówić rozbieżności w ich wykonaniu oraz przyczyny, podejmowane działania w kierunku ściągnięcia należności i wielkość nieściągniętych należności oraz informację o kwotach z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty.

3) przy realizacji wydatków należy omówić poszczególne wydatki budżetowe oraz co było przyczyną niskiego lub wysokiego wykonania planu. W przypadku wystąpienia zobowiązań, należy określić zobowiązania niewymagalne i wymagalne oraz z jakiego tytułu powstały. Podać również informacje w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej.

4) należy podać informację:

a) o zaciągnięciu kredytu, pożyczki oraz o innych przychodach,

b) o spłacie kredytu, pożyczki lub dokonanych lokat wolnych środków w bankach,

c) o udzielonych poręczeniach i wydatkach z nimi związanych, jeśli występują.

5) omówić źródła przychodów zakładów budżetowych, w tym dotacji z budżetu gminy, rozbieżności oraz przyczyny w wykonaniu przychodów i wydatków, stan należności oraz zobowiązań.

6) przedstawić i omówić poszczególne dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, jak również poniesione wydatki w tym zakresie, określić także planowane i wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

§ 3

Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze, która powinna obejmować część tabelaryczną i opisową.

1. Część tabelaryczna winna zawierać zestawienie wykonania planów finansowych

w szczególności:

a) stan środków na rachunkach na dzień 01.01 br.

b) przychody według źródeł ich pochodzenia, z wyszczególnieniem otrzymanych dotacji z budżetu,

c) koszty według rodzajów i miejsca powstania,

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2. Część opisowa powinna zawierać omówienie stopnia realizacji planów finansowych, z uwzględnieniem odchyleń od planu, zakresu świadczonych usług i prowadzonej działalności.

§ 4

Zapisy § 2 ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXXV/405/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑06‑2010 12:37:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  18‑06‑2010 12:37:58
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2010 12:54:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie