Uchwała Nr XXXI/468/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zwrócenia sie do Prezesa Rady Ministrów RP z prośbą o interwencję


Uchwała Nr XXXI/ 468/ 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów RP z prośbą o interwencję.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zmianami), art. 148 pkt. 2, pkt. 4 i pkt. 5 Konstytucji RP oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego, a także na podstawie Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ożarowice z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej", Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ossy z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, Uchwały Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niezdara z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" oraz Uchwały Nr XXX/458/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej prezentacji przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej i Uchwały Nr XXX/459/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

1. Rada Gminy Ożarowice zwraca się do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Donalda Tuska z prośbą o osobiste zaangażowanie się w procedurę ustalenia przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej w części obejmującej przebieg projektowanych połączeń przez obszar Gminy Ożarowice.

Złożoność problematyki wyboru przebiegu trasy linii kolejowej, której projektowanie znajduje się w fazie decydującej o jej przebiegu na odcinku naszej Gminy w połączeniu z szeregiem niejasnych deklaracji dotyczących wariantów przebiegu połączenia kolejowego a prezentowanych przez PKP PLK S.A nakazuje nam zwrócić się do Pana Premiera o bezpośrednie zaangażowanie swojego autorytetu w proces ustalania i przeprowadzania tejże procedury przy uwzględnieniu najważniejszego czynnika jakim jest ochrona słusznych praw mieszkańców Gminy, których konstytucyjne prawa do wolności zamieszkania, pracy, ochrony zdrowia i rodziny są zagrożone w następstwie prowadzonych bez należytego przygotowania prac projektowych nad ustaleniem przebiegu opisanej na wstępie uchwały linii kolejowej.

2. Mieszkańcy Gminy Ożarowice są głęboko zaniepokojeni sposobem w jaki informowani są o opracowywanych wariantach przebiegu linii kolejowej a kolejne robocze spotkania z udziałem PKP PKL S.A wprowadzają chaos i zamęt, który potęguje dezinformację wśród mieszkańców co do wyboru kolejnych wariantów przebiegu linii kolejowej.

§ 2

Rada Gminy Ożarowice wnosi o zorganizowanie spotkania przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców Gminy z Panem Premierem celem umożliwienia przedstawienia wszystkich istotnych okoliczności dotyczących tej inwestycji uznając, że umożliwi ono skorygowanie planów inwestycyjnych, które podporządkowane zostaną ochronie konstytucyjnych praw mieszkańców do prawa zamieszkania, ochrony życia, zdrowia i rodziny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Przesłać niniejszą uchwałę wraz z załącznikami - uchwałami Rady Gminy i sołectw Gminy Ożarowice

1. Ministrowi Infrastruktury,

2. Ministrowi Środowiska,

3. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

4. Wojewodzie Śląskiemu,

5. PKP PLK w Warszawie

6. Staroście Powiatu Będzińskiego,

7. Radzie Powiatu w Będzinie,

8. Wójtowi Gminy Bobrowniki,

9. Radzie Gminy Bobrowniki,

10. Wójtowi Gminy Mierzęcice,

11. Radzie Gminy Mierzęcice,

12. Staroście Tarnogórskiemu,

13. Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach,

14. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

15. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice,

16. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek,

17. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny,

18. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ossy,

19. Radzie Sołeckiej Sołectwa Niezdara,

20. Radzie Sołeckiej Sołectwa Tąpkowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑02‑2010 09:51:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑02‑2010 09:51:55
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2010 09:53:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie