Uchwała Nr XXXI/467/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XXXI/467/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 2.000.000 zł

§ 952 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 2.000.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 11.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 11.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 11.000 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.011.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.011.000 zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 2.011.000 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 2.011.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.011.000 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

22.000

60016

Drogi publiczne gminne

22.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

22.000

22.000

750

Administracja publiczna

5.000

75023

Urzędy gmin

5.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

5.000

5.000

801

Oświata i wychowanie

7.000

80110

Gimnazja

7.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

7.000

7.000

7.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

90095

Pozostała działalność

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

10.000

10.000

10.000

RAZEM

22.000

22.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑02‑2010 09:49:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑02‑2010 09:49:05
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2010 09:50:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie