Uchwała Nr XL/549/20101 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XL/549/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§1. Zwiększyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 27.760 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27.760 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 27.760 zł

- dochody z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 27.760 zł

po stronie wydatków o kwotę 27.760 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27.760 zł

Rozdz. 80110- Gimnazja o kwotę 27.760 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 27.760

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 27.760 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 27.760 zł

§ 2. Zmniejszyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 250.000 zł

§ 952 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 250.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 250.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 250.000 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 250.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 250.000

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 250.000 zł

§ 3. Ustalić nową treść Tabeli nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustalić nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tabela Nr 6 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/466/2010 do Uchwały Nr XL/549/2010

Rady Gminy Ożarowice Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku z dnia 10 listopada 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

(Dz. U. r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w 2010 roku i lata następne

w złotych

Nazwa

Klasy-fikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2010 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2011 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2012 roku

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: PROW 2007-2013

Działanie Odnowa i rozwój wsi

010-01041

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP

100.000

100.000

1.002.623

550.728

451.895

Program: PROW 2007-2013

Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

400-40002

Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego

1.095.562

422.061

673.501

Program: PROW 2007-2013

Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

900-90002

Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice

104.551

40.278

64.273

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

900-90001

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

40.000

40.000

16.046.391

2.406.959

13.639.432

15.654.950

2.348.243

13.306.707

Wydatki bieżące

Program: PO KL

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

852-85214-85295

Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

135.179,00

20.276,86

114.902,14

Program: RPO WSL 2007 -2013

PriorytetIV. Kultura

Działanie 4.3 Promocja kultury

921-92195

Festiwal Kultury Powiatu tarnogórskiego

40.000

6.000

34.000

RAZEM

1.515.292

628.615,86

886.676,14

17.049.014

2.957.687

14.091.327

15.654.950

2.348.243

13.306.707


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

XL/466/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/549/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Ożarowice w 2010 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

I. Dotacje dla sektora finansów publicznych

2 965 962

1. Dotacje celowe

1 160 562

1)

710

71013

Dotacja na pomoc finansową dla Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Geodeta Powiatowy na dofinansowanie prac geodezyjnych

50 000

2)

010.

01006.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa - dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

15 000

3)

400

40002

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych

1 095 562

2. Dotacje podmiotowe

723 400

1)

921

92109

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy

533 400

2)

921

92116

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy

190 000

3. Wpłaty gmin

1 082 000

1)

010.

01030.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego

2 000

2)

600

60004

Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy

1 080 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 150 940

1. Dotacje celowe

859 495

1)

900

90005

Dotacja dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Ożarowice

250 000

2)

926

92605

Dotacja celowa dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

100 000

3)

754

754

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

509 495

2. Dotacje podmiotowe

291 445

1)

801

80101

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach

266 000

2)

801

80103

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach

25 445

Ogółem (I + II)

4 116 902

Uzasadnienie:

Dz. 801. Zwiększono dochody pozyskane z wynajmu sal w Gimnazjum w Ożarowicach. Zwiększono wydatki na energie elektryczną w Gimnazjum o kwotę 27.760 zł

Dz. 900 - Zmniejszono wydatki przeznaczono na dotację dla uczestników PONE etap III o kwotę 250.000 zł

Zmiany tabel oraz załącznika do Uchwały Budżetowej wynika ze zmian dokonanych wcześniejszymi uchwałami i zarządzeniami.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑11‑2010 10:10:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  19‑11‑2010 10:10:05
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2010 10:14:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie