Uchwała Nr XXXIV/492/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioskow o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Uchwała Nr XXXIV/492/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2.

1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5 ust. 2,

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z

administracją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję

o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania

§ 3.

1. Wnioski, o których mowa w § 2, składane będą w Urzędzie Gminy Ożarowice, w Biurze Obsługi Klienta.

2. Wniosek, realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania niezbędnych dokumentów.

3. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych wchodzą:

1) radni w liczbie trzech delegowani przez następujące Komisje Rady Gminy:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

- Komisja Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia.

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Ożarowice.

3) przedstawiciel Biblioteki i Ośrodka Kultury.

4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa Regulamin pracy Zespołu, zatwierdzony przez Wójta Gminy

Ożarowice.

5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyłoniony spośród członków Zespołu.

6. W roku 2010 wnioski, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane będą w terminie do dnia 31 lipca 2010 roku.

§ 4.

1. Kryteria oceny wniosków:

1) Celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) Wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 15 % kosztu realizacji,

3) Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy,

4) Miejsce realizacji zadania,

5) Innowacyjność zadania,

6) Poziom zaangażowania społeczności lokalnej,

7) Wysokość wnioskowanej pomocy.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej,

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa , kosztorysy

inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 5.

Wysokość dofinansowana z budżetu gminy na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł, na jedno zadanie publiczne.

§ 6.

Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑06‑2010 12:56:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  18‑06‑2010 12:56:57
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2010 12:58:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie