Uchwała Nr XXXIII/487/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XXXIII/487/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 563.162 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 563.162 zł

po stronie wydatków o kwotę 563.162 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę o kwotę 563.162

Rozdz. 40002- Dostarczanie wody o kwotę 563.162 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 563.162 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 563.162 zł

§ 2. Zwiększyć plan finansowy zakładu budżetowego w następujący sposób:

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.511.800 zł

po stronie przychodów o kwotę 1.511.800 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych

zakładu budżetowego o kwotę 1.461.822 zł

- wpływy z usług o kwotę 49.978 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.511.800 zł

§ 3. Par. 14 ust.1 pkt 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

"zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do

kwoty 5.182.320 zł,"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑05‑2010 10:36:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑05‑2010 10:36:49
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2010 10:58:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie