Uchwała Nr XXXIX/537/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku


Uchwała Nr XXXIX / 537 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 22 października 2010 roku

sprawie: przyjęcia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 22 września 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), związku z Uchwałą Nr XXX/459/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach , w związku z Uchwałą Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego i Uchwały Nr XXXV/518/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii na temat projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach, na wniosek mieszkańców Gminy Ożarowice, Radnych Gminy Ożarowice i Wójta Gminy Ożarowice -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala co następuje :

§ 1

  1. Rada Gminy uznaje, że w/w uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku spowoduje w strukturze przestrzennej, gospodarczej, społecznej i kulturowej na obszarze Gminy Ożarowice daleko idące negatywne skutki w tym w szczególności :

1) Na całkowitym obszarze sołectwa Celiny przewiduje się obszar rozwoju stref aktywności gospodarczych przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych. Oznacza to bezpośrednią ingerencję w istniejącą i utrwaloną już strukturę urbanistyczno-przestrzenną na obszarze sołectwa Celiny, poprzez likwidację siedlisk ludzkich i warsztatów pracy. Ewentualne wprowadzenie takiej zmiany do planu spowoduje zachwianie gradacji celów, bowiem kosztem mieszkańców sołectwa i ich rodzin zamierza się powiększyć strefę funkcjonowania lotniska, a praktycznie eliminuje się w ogóle strefę mieszkalną na tym obszarze. Przyjęcie ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego spowoduje faktycznie likwidację jednostki pomocniczej, a zatem zaburzy strukturę administracyjno-decyzyjną w Gminie, co gwarantuje art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wyżej wymienionej koncepcji zagospodarowania obszaru sołectwa Celiny i traktujemy to podejście jako naruszenie gwarancji funkcjonowania samorządu na najniższym szczeblu tj. właśnie na terenie sołectwa.

2) Eliminacja ze struktur organizacyjnych Gminy sołectwa Celiny jest nie do pogodzenia z wypracowanym dorobkiem gospodarczym, kulturowym i społecznym jego mieszkańców. Takie podejście traktujemy jako nieuprawnioną ingerencję w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Mieszkańcy sołectwa mają prawo oczekiwać od organów samorządu Województwa Śląskiego, że realizując swoje zadania i uprawnienia nałożone przepisami prawa respektować będą już istniejące, nabyte i wypracowane prawa społeczności lokalnej w tym konkretnym przypadku prawa mieszkańców Sołectwa Celiny.

3) Przedstawione zmiany do PZPWŚ pozostają w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Celiny przyjętego i uchwalonego w 2004 roku. Przedmiotowy plan gwarantuje obecnie i w przyszłości zrównoważony rozwój tego obszaru z uwzględnieniem interesów jego mieszkańców oraz gwarantuje możliwości inwestowania w obszarach wskazanych w miejscowym planie jako aktywnie gospodarczo. Podział ten zapewnia sukcesywny rozwój całej społeczności lokalnej.

4) Rozwiązanie węzła drogowego S11-A1-S1 pozbawia mieszkańców bezpośredniego skomunikowania z autostradą, ponieważ nie przewiduje się w tym miejscu zjazdu i wjazdu na teren całej gminy. W następstwie przyjęcia zmiany do PZPWŚ Gmina Ożarowice pozbawiona jest komunikacji z autostradą A 1.

5) Zmiana Planu przewiduje na obszarze sołectw Pyrzowice, Ożarowice i Zendek przekształcenie istniejącego układu osadniczego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcjonowania i potrzeb rozwoju MPL " Katowice". Oznacza to bezpośrednią ingerencję w istniejącą i utrwaloną już strukturę urbanistyczno-przestrzenną na obszarze sołectw, poprzez likwidację siedlisk ludzkich i warsztatów pracy. Wprowadzenie tej zmiany do planu spowoduje zachwianie gradacji celów, bowiem kosztem mieszkańców sołectwa i ich rodzin zamierza się powiększyć strefę funkcjonowania lotniska.

6) Obszar strefy przylotniskowej wraz z budową linii kolejowej na południe od lotniska, strefy o szerokości około 250 m powoduje w konsekwencji drastyczne ograniczenia przestrzeni w jakiej obecnie funkcjonuje wiele obiektów, składających się na budynki mieszkalne bądź też tereny przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej.

7) Umieszczenie w wyżej wymienionym planie obszaru rozwoju stref aktywności gospodarczej przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych, co wynika z opisu do mapy zmiany planu, obejmuje swoim zasięgiem nie tylko korytarze dróg krajowych, ale wypełnia całą przestrzeń terenów pomiędzy drogami S11, S1 i autostradą A1. Założenie to pozostaje w sprzeczności z faktycznymi możliwościami utworzenia takiej strefy na tak dużym obszarze, zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu oraz w części zabudowanej budynkami mieszkalnymi.

8) Zmiany do PZPWŚ pozostają w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice przyjętego i uchwalonego w 2004 roku. Przedmiotowy plan gwarantuje obecnie i w przyszłości zrównoważony rozwój tego obszaru z uwzględnieniem interesów jego mieszkańców oraz gwarantuje możliwości inwestowania w obszarach wskazanych w miejscowym planie jako aktywnie gospodarczo. Podział ten zapewnia sukcesywny rozwój całej społeczności lokalnej.

9) Wyraża się negatywne stanowisko wobec zabezpieczenia przed urbanizacją terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zendek jako tereny budowlane po północnej i północno-wschodniej stronie lotniska, niezbędnych do realizacji nowej niezależnej drogi startowej wchodzącej w centralne obszary sołectwa Zendek.

2. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmujące MPL Katowice w Pyrzowicach nie przewidują w swojej osnowie żadnych czasowych odniesień w zakresie fazy realizacyjnej planowanych przedsięwzięć, co powoduje w efekcie daleko idącą hipotetyczność założeń inwestycyjnych i pozostaje w tym względzie w sprzeczności między innymi z treścią Rozdziału III ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

Rada Gminy przedkładając powyższe uwagi wnosi o ich rozpatrzenie w takcie podejmowanych czynności w ramach analizy nad treścią w/w uchwały dokonywanej przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przyjmując za podstawę słuszne interesy mieszkańców gminy, które w pierwszej kolejności powinny im zabezpieczyć stabilność życiową, ład przestrzenny i możliwości rozwoju właściwe dla specyfiki naszej gminy.

Przyjęte zmiany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego pozostają w rażącej sprzeczności z założeniami, które stanowiły podstawę uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw wchodzących w skład Gminy Ożarowice i są nie do pogodzenia z kryteriami jakie przyjęto w projekcie zmian wyżej wskazanego Planu Województwa Śląskiego. Żaden z dokumentów przedstawionych przez Marszałka Województwa Śląskiego nie zawierał w swojej treści argumentów faktycznych, finansowych oraz prawnych dla proponowanych zmian do wyżej wymienionego planu, co stanowi istotną sprzeczność z zasadami wyrażonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakazują projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem istniejących, funkcjonujących i ukształtowanych relacji i powiązań na planowanych obszarach zmian przy poszanowaniu zasady, że zmiany te nie mogą naruszać gradacji celów już założonych, które wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęte zmiany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ocenie Rady Gminy pozostają w sprzeczności z normami konstytucyjnymi wyrażonymi w szczególności w art. 7 Konstytucji RP.

Oznacza to, że prace o tak istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej Gminy Ożarowice jak zmiany w w/w Planie skutkować powinny respektowaniem wielu przesłanek składających się na funkcjonowanie społeczeństwa lokalnego w wymiarze bytowym, socjalnym, ekonomicznym, kulturowym oraz historycznym. Wprowadzone zmiany do planu przeczą tym elementarnym zasadom i pozostają w kolizji z przepisami Konstytucji RP w obszarze gwarantującym wolność wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, wolność wyboru miejsca pracy a także ingerują w funkcjonowanie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina poprzez planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych bez poszanowania istniejących wypracowanych powiązań ekonomiczno-gospodarczych na obszarze Gminy, które zapewniają jego mieszkańcom, a także innym osobom godziwe warunki życia oraz harmonijnego rozwoju.

§ 3.

Rada Gminy podnosi, że kierowane do Marszałka Województwa Śląskiego petycje, uwagi i wnioski mieszkańców Gminy , a także stanowiska wyrażone w uchwałach Rad Soleckich wchodzących w skład Gminy Ożarowice jak i uchwał Rady Gminy Ożarowice przywołanych na wstępie niniejszej uchwały zostały całkowicie zlekceważone w postępowaniu, którego skutkiem było podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały z dnia 22 września 2010 roku o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Z tychże powodów Rada Gminy Ożarowice widzi za celowe przedstawienie niniejszych uwag Wydziałowi Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako organu właściwego w zakresie badania zgodności podjętej Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5.

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki :

- uchwała Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego,

- uchwały Nr XXX/458/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska do przedstawionej prezentacji przebiegu połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,

- Uchwała Nr XXXV/518/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii na temat projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach, na wniosek mieszkańców Gminy Ożarowice, Radnych Gminy Ożarowice i Wójta Gminy Ożarowice,

- Uchwała Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ożarowice z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie "Budowy połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,

- Uchwała Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ossy z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,

- Uchwała Nr 4/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Niezdara z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażania opinii dotyczącej "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,

- Uchwała Nr 3/2010 Rady Sołeckiej Sołectwa Zendek z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego,

- Uchwała nr 5/2010 Zarządu Spółki Przymusowej Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek z dnia 13.06.2010 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑10‑2010 09:14:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑10‑2010 09:14:29
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2010 09:34:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie