Uchwała Nr XXXV/518/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie opinii na temat projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach


Uchwała Nr XXXV / 518 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 1 lipca 2010 roku

sprawie: opinii na temat projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXX/459/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Śląskiego,

Rada Gminy Ożarowice

Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyrazić negatywne stanowisko wobec przedstawionego projektu zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmującego rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach.

2. Rada Gminy uznaje, że projekt zmian dotyczących rozwiązań komunikacyjnych w obrębie portu lotniczego i strefy przylotniskowej stanowi dla Gminy Ożarowice wysokie ryzyko polegające na zakłóceniu dotychczas istniejącej i zagospodarowanej infrastruktury społecznej, w tym w szczególności:

1) Na całkowitym obszarze sołectwa Celiny projekt Planu przewiduje obszar rozwoju stref aktywności gospodarczych przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych. Oznacza to bezpośrednią ingerencję w istniejącą i utrwaloną już strukturę urbanistyczno-przestrzenną na obszarze sołectwa Celiny, poprzez likwidację siedlisk ludzkich i warsztatów pracy. Ewentualne wprowadzenie takiej zmiany do planu spowoduje zachwianie gradacji celów, bowiem kosztem mieszkańców sołectwa i ich rodzin zamierza się powiększyć strefę funkcjonowania lotniska, a praktycznie eliminuje się w ogóle strefę mieszkalną na tym obszarze. Przyjęcie ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego spowoduje faktycznie likwidację jednostki pomocniczej, a zatem zaburzy strukturę administracyjno-decyzyjną w Gminie, co gwarantuje art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Protestujemy stanowczo przeciwko wyżej wymienionej koncepcji zagospodarowania obszaru sołectwa Celiny i traktujemy to podejście jako naruszenie gwarancji funkcjonowania samorządu na najniższym szczeblu tj. właśnie na terenie sołectwa.

2) Eliminacja ze struktur organizacyjnych Gminy sołectwa Celiny jest nie do pogodzenia z wypracowanym dorobkiem gospodarczym, kulturowym i społecznym jego mieszkańców. Takie podejście traktujemy jako nieuprawnioną ingerencję w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Mieszkańcy sołectwa mają prawo oczekiwać od organów samorządu, w tym również od Marszałka Województwa Śląskiego, że realizując swoje zadania i uprawnienia nałożone przepisami prawa respektować będą już istniejące, nabyte i wypracowane prawa społeczności lokalnej w tym konkretnym przypadku prawa mieszkańców Sołectwa Celiny.

3) Przedstawione propozycje zmian do PZPWŚ pozostają w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Celiny przyjętego i uchwalonego w 2004 roku. Przedmiotowy plan gwarantuje obecnie i w przyszłości zrównoważony rozwój tego obszaru z uwzględnieniem interesów jego mieszkańców oraz gwarantuje możliwości inwestowania w obszarach wskazanych w miejscowym planie jako aktywnie gospodarczo. Podział ten zapewnia sukcesywny rozwój całej społeczności lokalnej.

4) Wnosimy o zaplanowanie terenów inwestycyjnych wokół drogi S11 i drogi krajowej DK 78 na zachód od autostrady A 1, a nie terenów pełniących funkcje ekologiczne.

5) Rozwiązanie węzła drogowego S11-A1-S1 pozbawia mieszkańców bezpośredniego skomunikowania z autostradą, ponieważ nie przewiduje się w tym miejscu zjazdu i wjazdu na teren całej gminy. W wersji tego projektu Gmina Ożarowice pozbawiona jest komunikacji z autostradą A 1. Proponujemy zaprojektowanie węzła na skrzyżowaniu dróg S 11 i DP Sączów - Ożarowice.

6) Projekt Planu przewiduje na obszarze sołectw Pyrzowice, Ożarowice i Zendek przekształcenie istniejącego układu osadniczego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcjonowania i potrzeb rozwoju MPL " Katowice". Oznacza to bezpośrednią ingerencję w istniejącą i utrwaloną już strukturę urbanistyczno-przestrzenną na obszarze sołectw, poprzez likwidację siedlisk ludzkich i warsztatów pracy. Ewentualne wprowadzenie takiej zmiany do planu spowoduje zachwianie gradacji celów, bowiem kosztem mieszkańców sołectwa i ich rodzin zamierza się powiększyć strefę funkcjonowania lotniska.

7) Projektowany obszar strefy przylotniskowej wraz z budową linii kolejowej na południe od lotniska, strefy o szerokości około 250 m powoduje w konsekwencji drastyczne ograniczenia przestrzeni w jakiej obecnie funkcjonuje wiele obiektów, składających się na budynki mieszkalne bądź też tereny przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej. Rada Gminy wnosi w tym względzie o ograniczenie obszaru zagospodarowania strefy przylotniskowej wraz z budową nowej linii kolejowej w kierunku na północ od istniejącej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie wraz z tą linią.

8) Przewiduje się umieszczenie w wyżej wymienionym planie obszaru rozwoju stref aktywności gospodarczej przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych, co wynika z opisu do mapy zmiany planu. Tymczasem zaznaczony kolorem różowym w/w obszar obejmuje swoim zasięgiem nie tylko korytarze dróg krajowych, ale wypełnia całą przestrzeń terenów pomiędzy drogami S11, S1 i autostradą A1. Założenie to pozostaje w sprzeczności z faktycznymi możliwościami utworzenia takiej strefy na tak dużym obszarze, zróżnicowanym pod względem ukształtowania terenu oraz w części zabudowanej budynkami mieszkalnymi.

9) Przedstawione propozycje zmian do PZPWŚ pozostają w ewidentnej sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice przyjętego i uchwalonego w 2004 roku. Przedmiotowy plan gwarantuje obecnie i w przyszłości zrównoważony rozwój tego obszaru z uwzględnieniem interesów jego mieszkańców oraz gwarantuje możliwości inwestowania w obszarach wskazanych w miejscowym planie jako aktywnie gospodarczo. Podział ten zapewnia sukcesywny rozwój całej społeczności lokalnej.

10) Wyrazić negatywne stanowisko wobec zabezpieczenia przed urbanizacją terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zendek jako tereny budowlane po północnej i północno-wschodniej stronie lotniska, niezbędnych do realizacji nowej niezależnej drogi startowej wchodzącej w centralne obszaru sołectwa Zendek.

3. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmujące MPL Katowice w Pyrzowicach nie przewidują w swojej osnowie żadnych czasowych odniesień w zakresie fazy realizacyjnej planowanych przedsięwzięć, co powoduje w efekcie daleko idącą hipotetyczność założeń inwestycyjnych i pozostaje w tym względzie w sprzeczności między innymi z treścią Rozdziału III ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2

Rada Gminy przedkładając powyższe uwagi wnosi o ich uwzględnienie, przyjmując za podstawę słuszne interesy mieszkańców gminy, które w pierwszej kolejności powinny im zabezpieczyć stabilność życiową, ład przestrzenny i możliwości rozwoju właściwe dla specyfiki naszej gminy.

Proponowane zmiany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego pozostają w rażącej sprzeczności z założeniami, które stanowiły podstawę uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw wchodzących w skład Gminy Ożarowice i są nie do pogodzenia z kryteriami jakie przyjęto w projekcie zmian wyżej wskazanego Planu Województwa Śląskiego. Żaden z dokumentów przedstawionych przez Marszałka Województwa Śląskiego nie zawiera w swojej treści argumentów faktycznych, finansowych oraz prawnych dla proponowanych zmian do wyżej wymienionego planu, co stanowi istotną sprzeczność z zasadami wyrażonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które nakazują projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem istniejących, funkcjonujących i ukształtowanych relacji i powiązań na planowanych obszarach zmian przy poszanowaniu zasady, że zmiany te nie mogą naruszać gradacji celów już założonych, które wynikają z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Proponowane zmiany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ocenie Rady Gminy pozostają w sprzeczności z normami konstytucyjnymi wyrażonymi w szczególności w art. 7 Konstytucji RP.

Oznacza to, że prace o tak istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej Gminy Ożarowice jak zmiany w w/w Planie skutkować powinny respektowaniem wielu przesłanek składających się na funkcjonowanie społeczeństwa lokalnego w wymiarze bytowym, socjalnym, ekonomicznym, kulturowym oraz historycznym. Sugerowane zmiany do planu przeczą tym elementarnym zasadom i pozostają w kolizji z przepisami Konstytucji RP w obszarze gwarantującym wolność wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, wolność wyboru miejsca pracy a także ingerują w funkcjonowanie podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina poprzez planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych bez poszanowania istniejących wypracowanych powiązań ekonomiczno-gospodarczych na obszarze Gminy, które zapewniają jego mieszkańcom, a także innym osobom godziwe warunki życia oraz harmonijnego rozwoju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie:

Dokumentacja przedłożona do zaopiniowania i stanowiąca podstawę argumentacyjną do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmującą rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach zawiera wiele sprzeczności, a także informacji o zbyt ogólnym znaczeniu. Między innymi zasięg terytorialny zmiany Planu opiera się na nieostrych kryteriach, bowiem nie ustalono oficjalnej definicji strefy okołolotniskowej (str. 5), oznacza to zatem, że autorzy opracowania przyjęli w sposób całkowicie dowolny zasięg zmian w tym zakresie, bowiem nie wzięto pod uwagę ani strefy ograniczonego użytkowania, ani też strefy oddziaływania lotniska jako kryteriów pomocniczych mogących określać zasięg terytorialny proponowanych zmian w Planie.

Zmiana Planu według przedstawionej koncepcji stanowi integralną część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego i nie powoduje utraty mocy jego ustaleń, a jedynie ich uszczegółowienie w obszarze objętym zmianą Planu. Teza ta (zawarta na str. 7) nie została rozwinięta w sensie prawnym i faktycznym, co powoduje w konsekwencji istotną wątpliwość czy uszczegółowienie obszaru objętego zmianą jest tożsame z sporządzeniem planu lub jego zmianą w rozumieniu przepisów Rozdziału III ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w części obejmującej planowanie przestrzenne w województwie.

Argumentacja zaprezentowana w pkt. 7 Bezpieczeństwo publiczne zawiera w swojej treści jednostronne argumenty mające stanowić podstawę dla projektowanej strefy ochrony bezpośredniej wyznaczonej w promieniu 16.9 km od lotniska. Strefa ochrony bezpośredniej przewiduje również ustanowienie rezerwy terenowej pod rozwój Portu Lotniczego w odległym horyzoncie czasowym. W tym celu zgodnie z tezami zawartymi w pkt. 8 niezbędnym jest zabezpieczenie terenu przed zainwestowaniem po północnej stronie lotniska, umożliwiające w przyszłości realizacje niezależnej drogi startowej.

Przyjęcie takiej argumentacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i ewidentnie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obejmującej sołectwo Zendek. Rezerwowanie przestrzeni bez horyzontu czasowego racjonalnie odniesionego do możliwości projektowania konkretnych inwestycji nie może stanowić argumentu faktycznego do ujęcia takich okoliczności w zmianach do w/w Planu.

Przedstawione w pkt. 8 zatytułowanym, Obszary problemowe argumenty za rozwojem lotniska są zbyt ogólne w swoich założeniach i świadczą o braku rzetelności diagnozy tam zawartej.

Narzucanie jak w tym przypadku społeczności lokalnej uciążliwych warunków korzystania i czerpania pożytków z przysługującym mieszkańców tytułów własnościowych jak np. zawarte w tabeli na str. 25 między innymi zalecenia co do prowadzenia orki, sianokosów i żniw w porze nocnej, zakaz upraw roślin mogących być atrakcyjnymi dla ptaków i innych zwierząt, zakaz tworzenia obszarów ochrony ptaków i ochrony zwierząt łownych, to tylko przykładowe obostrzenia, które ograniczają prawa społeczności lokalnej. W tym względzie została ewidentnie naruszona gradacja celów i równowaga potrzeb pomiędzy interesem szeroko rozumianych inwestorów związanych z działalnością lotniskową a mieszkańcami tych obszarów, którym przecież Konstytucja gwarantuje podstawowe prawa do ochrony własności, prawa do korzystania ze środowiska i wolności osobistych.

Założenia do zmiany Planu przedstawione przez Marszałka Województwa Śląskiego należy ocenić jako zbyt ogólne i nie odnoszące się w wielu kwestiach do stanu rzeczywistego, czy wręcz pozostające w ewidentnej sprzeczności ze stanem faktycznym i tak między innymi na str. 18 umieszczono tezę o barku informacji o zgazyfikowaniu Gminy Ożarowice. Tymczasem gazyfikacje Gminy w stopniu umożliwiającym szeroki dostęp do sieci gazowej mieszkańcom Gminy zakończono w roku 1998.

Tak istotnej okoliczności nie powinno się pomijać w tak analitycznym dokumencie, jakim jest zmiana Planu ZPWŚ. Świadczy to o braku wnikliwości przy gromadzeniu materiałów dla potrzeb tejże procedury.

Przedstawione zmiany do Planu w części obejmującej sołectwo Pyrzowice są sprzeczne z postanowieniami z roku 2009 Zarządu Województwa Śląskiego oraz Wojewody Śląskiego dot. uzgodnień zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Pyrzowice, które zostały uwzględnione i przyjęte w tymże planie.

Mając na uwadze ustalenia zaprezentowane w niniejszej uchwale wnosimy o ich uwzględnienie jako słusznych i gwarantujących mieszkańcom godziwe warunku bytowania na obszarze Gminy.

Jednocześnie uznajemy za uzasadnione, by analiza dokumentów do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego została uzupełniona i uszczegółowiona w zakresie planowanego MPL Katowice w Pyrzowicach, poprzez sprecyzowanie ram czasowych oraz rodzaju inwestycji, które mają być podjęte w związku z rozwojem portu lotniczego. Nieostre kryteria w tym zakresie przedstawione przez Marszałka Województwa do zaopiniowania powodują w naszej ocenie, że treść tych zmian ma charakter hipotetyczny, a konsekwencje wprowadzenia go w życie powodują konkretne i wymierne konsekwencje dla społeczności lokalnej już od chwili ich wprowadzenia, chociażby mając na uwadze perspektywę indywidualnego inwestowania w tych obszarach przez właścicieli nieruchomości, a także spadek wartości rynkowej tych terenów, co wiąże się z negatywnymi skutkami.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑07‑2010 11:07:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑07‑2010 11:07:39
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2010 11:11:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie