Uchwała Nr XXXVIII/532/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVIII/532/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§1. Zmniejszyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.371.639 zł

§ 952 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.371.639 zł

po stronie dochodów o kwotę 7.809.975 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.927 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 50.927 zł

· na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 50.927 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich o kwotę 50.927 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.759.048

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 7.759.048 zł

· na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.759.048 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich o kwotę 7.759.048 zł

po stronie wydatków o kwotę 9.181.614 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.181.614

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 9.088.292 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 9.088.292 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: o kwotę 9.088.292 zł

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ń o kwotę 9.088.292 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 93.322 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 93.322 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: o kwotę 93.322 zł

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ń o kwotę 93.322 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

750.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

750.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

750.000

750.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

750.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

750.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

750.000

750.000

RAZEM

750.000

750.000

§ 3. Dokonać sprostowania zapisu, w tabeli opisanej w § 1 Uchwały XXXVI/523/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku:

Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85295 - Pozostała działalność w ten sposób iż:

w miejsce:

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

wpisać:

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji związanej z kanalizacją Gminy oraz budową oczyszczalni ścieków dokonano zmniejszenia przychodów, dochodów i wydatków. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w roku 2011. Jednocześnie po rozstrzygnięciu przetargu zmniejszyła się kwota inwestycji związanej z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 09:13:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 09:13:21
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 09:15:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie