Uchwała Nr XXXVIII/527/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXXVIIII / 527 / 2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Pyrzowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice :

- działka nr 133/10 o powierzchni 0,8680 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 27470 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 133/9 o powierzchni 0,0586 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 27470 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych:

· stanowiących własność Pana Wacława Witkowski :

- działka nr 133/2 o powierzchni 0,5358 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 36837 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

· stanowiących własność Pana Antoniego Tworek:

- działka nr 133/3 o powierzchni 0,5200 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 32830 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

· stanowiących własność Pani Wiesławy Soska:

- działka nr 133/4 o powierzchni 0,2000 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 44616 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości.

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nierucho-mości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑10‑2010 08:52:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  15‑10‑2010 08:52:21
Data ostatniej aktualizacji:
15‑10‑2010 08:57:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie