Uchwała Nr XXXVI/523/2010 Rady Gminy Ożarowice z dndia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVI/523/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

15.000

01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

15.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące

15.000

15.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

141.101

40002

Drogi publiczne gminne

141.101

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

141.101

141.101

141.101

700

Gospodarka mieszkaniowa

35.301

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35.301

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

35.301

35.301

35.301

801

Oświata i wychowanie

800

80195

Pozostała działalność

800

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

800

800

800

852

Pomoc społeczna

20.000

85295

Pozostała działalność

20.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

20.000

20.000

20.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

70.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

70.000

70.000

70.000

RAZEM

141.101

141.101

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 -

Kwotę 15.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania udrożnienia cieku Potok Ożarowicki,

Dz. 400 -

Zmniejszeniu o kwotę 141.101 zł uległa wysokość dotacji dla ZGK w Ożarowicach stanowiącej wkład własny na zadanie pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz. 700 -

Kwotę 35.301 zł przeznacza się na sfinansowanie prac geodezyjnych, kosztów wyrysów, wypisów, map ewidencyjnych, aktów notarialnych i opłaty sądowe,

Dz. 801 -

Kwotę 800 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczennicy z naszej Gminy w ramach nagrody za wybitne osiągnięcia w wojewódzkim konkursie "Pamięć o Katyniu" zorganizowanym przez IPN oddział Katowice,

Dz. 852 -

Kwota 20.000 zł zostanie wydatkowana na zakup kontenera socjalnego,

Dz. 900 -

Kwotę 70.000 zł przeznacza się na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑09‑2010 12:32:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  03‑09‑2010 12:32:44
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2010 12:38:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie