Uchwała Nr XXXII/473/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2010-2016


Uchwała Nr XXXII/473/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2010-2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ożarowice na lata 2010-2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata nim objęte.

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter postępujący i będzie aktualizowany corocznie, a wszelkie konieczne zmiany dokonywane będą w ramach zmiany uchwały budżetowej.

3. Koszty zadań ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2010 rok mają odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2010 rok.

§ 3

Wójt Gminy Ożarowice jest upoważniony do podejmowania prac przygotowawczych dla zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

§ 4

Traci moc Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik do uchwaly Nr XXXII/473/2010
(dodane:2010-04-06 10:41:47)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑04‑2010 10:38:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑04‑2010 10:38:57
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2010 10:41:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie