Uchwała Nr XXXII/482/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Kmiecika na prowadzone przez Wójta Gminy Ożarowice postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię...


Uchwała Nr XXXII/ 482 /2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2010 roku.

w sprawie : rozpatrzenia skargi Pana Piotra Kmiecika na prowadzone przez Wójta Gminy Ożarowice

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego

Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zmianami), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§1.

Uznać za nieuzasadnioną skargę Pana Piotra Kmiecika na prowadzone przez Wójta Gminy Ożarowice postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" objętym treścią pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - data wpływu do Rady Gminy w dniu 12 marca 2010 roku.

§2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W postępowaniu administracyjnym prowadzącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" , w skład którego wchodzą:

- "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice",

- "Budowa kanalizacji wraz z przepompownią dla gminy Ożarowice"

- "Budowa kanalizacji wraz z przepompownią dla gminy Mierzęcice"

- "Budowa kanalizacji wraz z przepompownią dla sołectwa Brynica - gmina Miasteczko

Śląskie", zapewniono od początku wszczęcia postępowania, udział społeczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o ocenach oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Obwieszczenie Wójta Gminy o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia było udostępnione na stronie Bip Gminy Ożarowice i Mierzęcice oraz na tablicach ogłoszeń w trzech Urzędach.

Ze względu na fakt ,iż Gmina Miasteczko Śląskie nie opublikowało w/w obwieszczeń na swojej stronie Bip, powtórzono procedurę podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie planowanego przedsięwzięcia zapewniając możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 - dniowym.

W/w obwieszczenia były opublikowane na stronach Bip oraz na tablicach ogłoszeń w we wszystkich trzech Urzędach oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

We wskazanym terminie zostały wniesione uwagi do "Raportu oddziaływania na środowisko…" przez Pana Piotra Kmiecika i Pana Andrzeja Brix, które zostaną uwzględnione w uzasadnieniu decyzji środowiskowej w/w sprawie.

W związku z powyższym został wykonany obowiązek organu właściwego do wydania decyzji polegający na podaniu do publicznej wiadomości informacji o:

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu w którym jest ona wyłożona do wglądu,

- możliwości składania uwag i wniosków,

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21 - dniowy termin ich składania.

Wobec powyższego Rada Gminy Ożarowice uznała skargę za bezzasadną

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑04‑2010 11:06:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑04‑2010 11:06:38
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2010 11:09:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie