Uchwała Nr XXXIX/538/2010 Rady Gminy Ożarowice zdnia 22 października 2010 roku w sprawie skierowania wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie postepowania o naruszenie konstytucyjnych praw mieszkańców Gminy Ożarowice obejmujących wolności i...


Uchwała Nr XXXIX/538/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 22 października 2010 roku

w sprawie: skierowania wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie postępowania o naruszenie konstytucyjnych praw mieszkańców Gminy Ożarowice obejmujących wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w następstwie realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej" oraz budowy nowej niezależnej drogi startowej w ramach rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Portu Lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach, a stanowiących podstawę do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Powołując się na treść art. 18 ust. 1, art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2, art. 16, art. 169 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 10, art. 11 pkt 1 w zw. z art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 jednolity tekst ze zmianami), na wniosek mieszkańców Gminy Ożarowice, radnych Rady Gminy Ożarowice i Wójta Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie w toku czynności wyjaśniających prawidłowości przeprowadzanych postępowań przy udziale Marszałka Województwa Śląskiego w części obejmującej procedowanie nad uwagami i wnioskami zgłoszonymi przez organy samorządu gminnego Gminy Ożarowice oraz jej mieszkańców w postępowaniu obejmującym uchwalenie zmiany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. "Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice z miastami aglomeracji górnośląskiej odcinek Katowice -Pyrzowice", oraz budowy nowej niezależnej drogi startowej w ramach rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Portu Lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach w zakresie dotyczącym przestrzegania i stosowania przepisów prawa przez Marszałka Województwa Śląskiego i jego służby dla zagwarantowania ochrony praw konstytucyjnych mieszkańców gminy, sygnalizowanych przez nich osobiście w składanych uwagach, wnioskach.

Rada Gminy uznaje za niezwykle istotne podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach przysługujących mu kompetencji postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, bowiem okoliczności związane z procedowaniem nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego uzasadniają przypuszczenie, że uwagi i wnioski, protesty mieszkańców Gminy dotyczące zmian w wyżej wymienionym planie w kontekście budowy połączenia kolejowego do MPL Katowice-Pyrzowice oraz rozbudowy lotniska w Pyrzowicach zostały całkowicie zignorowane przez Marszałka Województwa Śląskiego i jego służby w trakcie prac nad przyjęciem Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w przedmiocie zmiany planu, a wcześniej przez przedstawicieli PKP PLK S.A., jako inwestora w toku prac koncepcyjno-przygotowawczych nad projektem przebiegu połączenia kolejowego z Katowic do MPL Katowice - Pyrzowice.

Takie postępowanie pozostaje w rażącej sprzeczności z przepisami Konstytucji RP, w tym m.in. z treścią art. 2, art. 7, art. 74 ust. 2 i 4 Konstytucji RP oraz przepisami działu III ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 1227).

Rada Gminy Ożarowice wyraża nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie przewidziane jego kompetencjami czynności i zbada zgodność postępowania organów władzy publicznej, celem zapewnienia i zagwarantowania ochrony praw mieszkańcom, dla których projektowane ww. inwestycje w takiej formule, grożą utratą miejsc zamieszkania, miejsc pracy, degradacją wartości kulturowych, społecznych i ekonomicznych na obszarze Gminy Ożarowice.

Rada Gminy Ożarowice wnosi ponadto o zbadanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich prawidłowości rozpoznawania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska uwag, wniosków mieszkańców w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej odcinek Katowice-Pyrzowice, w celu zapewnienia przestrzegania w toku przedmiotowego postępowania praw mieszkańców Gminy Ożarowice wyrażanych w zgłaszanych uwagach i wnioskach do przedstawianego raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionej inwestycji na środowisko naturalne w obszarze Gminy Ożarowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑10‑2010 09:26:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑10‑2010 09:26:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2010 09:26:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie