Uchwała Nr XXXII/472/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok


Uchwała Nr XXXII/472/2010

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241) oraz art. 1 pkt. 22 Ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664),

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W paragrafie 14 ust. 1 uchwały budżetowej dodać pkt 7 w następującym brzmieniu:

  1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 2.

  1. Zlikwidować plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący Załącznik Nr 3 pn. "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok" do Uchwały Nr XXXI/466/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/456/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 rok oraz skreślić paragraf 10 ww. uchwały.
  1. Środki finansowe znajdujące się na rachunku GFOŚiGW zostaną przekazane na rachunek bieżący gminy i przyjęte do budżetu gminy w dziale 900 rozdziale 90019.

§ 3

Zwiększyć budżet gminy na 2010 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 221.000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.200 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 115.200 zł

· na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 115.200 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich o kwotę 115.200 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.800 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 40.800 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 31.800 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 65.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 65.000 zł

- wpływ z różnych opłat o kwotę 30.000 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 221.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 40.800 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazjum o kwotę 22.800 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 16.800 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 16.800 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 16.800 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 6.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 18.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 18.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 18.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 180.200 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 115.200 zł

· wydatki majątkowe, w tym: o kwotę 115.200 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: o kwotę 115.200 zł

· na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 115.200 zł

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 65.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 65.000 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 65.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań o kwotę 65.000 zł

§ 4

Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

58.000

60016

Drogi publiczne gminne

58.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

58.000

58.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.000

90002

Gospodarka odpadami

20.000

- wydatki majątkowe, w tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

· na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20.000

20.000

20.000

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg

28.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

28.000

28.000

28.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

92195

Pozostała działalność

10.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań;

10.000

10.000

10.000

RAZEM

58.000

58.000

§ 5

Ustalić nową treść Tabeli nr 6 do uchwały budżetowej w następstwie zmian dokonanych niniejszą uchwałą w części obejmujące wydatki na zadanie pn. "Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice", oraz dopisanie zadania pn. "Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP", zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXX/457/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tabela Nr 6 Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/466/2010 do Uchwały Nr XXXII/472/2010

Rady Gminy Ożarowice Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 stycznia 2010 roku z dnia 25 marca 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

(Dz. U. r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w 2010 roku i lata następne

w złotych

Nazwa

Klasy-fikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2010 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2011 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2012 roku

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: PROW 2007-2013

Działanie Odnowa i rozwój wsi

010-01041

Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP

100.000

100.000

1.002.623

550.728

451.895

Program: PROW 2007-2013

Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

900-90002

Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice

197.873

82.673

115.200

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

900-90001

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

9.128.292

1.369.244

7.759.048

16.046.391

2.406.959

13.639.432

15.654.950

2.348.243

13.306.707

Wydatki bieżące

Program: RPO WSL 2007 -2013

Priorytet IV. Kultura

Działanie 4.3 Promocja kultury

921-92195

Festiwal Kultury Powiatu tarnogórskiego

40.000

6.000

34.000

RAZEM

9.466.165

1.557.917

7.908.248

17.049.014

2.957.687

14.091.327

15.654.950

2.348.243

13.306.707


Uzasadnienie:

Dz. 801 -

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł nastąpiło w związku z podwyższeniem czynszu od 1 marca 2010 roku w Domach Nauczyciela oraz zwrotów za telefony z placówek oświatowych. W Gimnazjum zaplanowano na kwotę: 7.800 zł na zakup krzeseł i ławek do klasopracowni, żaluzji do biblioteki i naczyń do kuchni, 8.000 zł na zakup energii elektrycznej, 1.000 zł na zakup papieru i tonerów do urządzeń kserograficznych oraz kwotę 6.000 zł na zakup urządzenia kserograficznego.

Dz. 900 -

- Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice" w kwocie 115.200 zł, na ten cel ze środków własnych została przyznana kwota 20.000 zł.

- Kwotę 28.000 zł przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Gen Maczka w Tąpkowicach.

- Zlikwidowano GFOŚiGW, pozostałe środki finansowe oraz zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w sumie 65.000 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dz. 921 -

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑04‑2010 10:33:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  06‑04‑2010 10:33:39
Data ostatniej aktualizacji:
06‑04‑2010 10:37:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie