Zarządzenie Nr 74/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 74/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między

paragrafami.

Dz.

rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

10.572

10.572

60016

Drogi publiczne gminne

10.572

10.572

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

9.772

800

10.572

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.827

7.827

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.827

7.827

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

7.827

7.827

750

Administracja publiczna

121.163

121.163

75023

Urzędy gmin

121.163

121.163

3020

4010

4110

4120

4210

42804300

6050

6060

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

774

77.424

23.350

2.792

8.000

5.000

3.823

111.868

9.295

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

8.800

8.800

80110

Gimnazja

8.800

5.900

4210

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

8.800

5.900

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.900

Razem

148.362

148.362

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Przesunięcia wiążą się ze zmianą sposobu wydatkowania.

Dz. 700 - Na pokrycie opłat za sporządzanie aktów notarialnych przesuwa się

kwotę 7.827 zł.

Dz. 750 - 111.868 zł przeznacza się na "Rozbudowę budynku wielofunkcyjnego"

9.295 zł - na zakup sprzętu komputerowego.

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają z konieczności zakupu drukarki i monitora.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 11:19:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie