Zarządzenie Nr 67/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 67/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między

paragrafami.

Dz.

rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

459.382

459.382

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

459.382

459.382

6050

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

459.382

459.382

750

Administracja publiczna

5.655

5.655

75022

Rady gmin

5.655

5.655

4210

4300

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

5.139

516

5.655

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

293.835

293.835

75412

Ochotnicze straże pożarne

293.575

293.575

2580

2830

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

287.575

287.545

1

2

3

4

5

6

4210

4270

4280

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

6.260

6.030

260

801

Oświata i wychowanie

209.319

209.319

80101

Szkoły podstawowe

110.824

36.201

3020

4010

4110

4210

4214

4240

4270

4274

4300

4440

6050

Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

536

15.459

2.684

1.970

11.131

1.044

78.000

7.670

1.000

16.631

10.900

80104

Przedszkola

4.400

16.006

3020

4010

4120

4260

4270

4300

4440

Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na Fundusz Pracy

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

400

4.000

910

8.134

4.500

1.486

976

80110

Gimnazja

78.671

146.484

3020

4010

4110

4260

4270

4274

Nagrody i wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług remontowych

3.850

11.370

2.500

56.483

4.468

2.000

64.484

2.000

4300

4440

6050

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

8.100

4300

Zakup usług pozostałych

8.100

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

5.796

9.300

1

2

3

4

5

6

4210

4280

4300

4430

4440

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

200

5.000

576

20

9.300

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

80195

Pozostała działalność

1.328

1.328

2570

4210

4300

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.000

328

1.328

851

Ochrona zdrowia

1.100

1.100

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.100

1.100

4110

4120

4210

4260

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

1.000

100

1.000

100

852

Pomoc społeczna

2.651

2.651

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

160

160

3110

4110

4120

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

119

41

160

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.491

2.491

4010

4110

4120

4210

4300

4410

4430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

951

900

140

500

1.883

562

46

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

56.317

56.317

85401

Świetlice szkolne

56.317

56.317

4210

4214

4270

4274

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług remontowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.413

28.976

18.928

27.341

28.976

926

Kultura fizyczna i sport

550

550

92695

Pozostała działalność

550

550

4210

4260

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

538

468

70

Razem

1.028.809

1.028.809

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801, 854 - Powyższe przesunięcia wynikają z :

- wzrostu opłaty eksploatacyjnej

- przeprowadzenia remontu w Przedszkolu w Tąpkowicach /zalecenie sanepidu/

- awarii pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Zendku oraz awarii pieca

elektrycznego i instalacji oświetleniowej w Przedszkolu w Ożarowicach

- zakupu środków czystości, artykułów papierniczych i wyposażenia na potrzeby

bieżące oraz wykazania wydatków ponoszonych na remonty, wyposażenie klas

zerowych i świetlic szkolnych, których źródłem finansowania są środki własne

gminy stanowiące uzupełnienie środków pochodzących z kredytu Banku

Światowego.

W pozostałych działach przeniesienia wynikają ze zmiany sposobu wydatkowania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 10:09:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie