Zarządzenie Nr 50/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 50/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 10.658 zł

po stronie dochodów o kwotę 10.658 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.100 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.100 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 5.100 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.558

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.422 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.422

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.136 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 4.136 zł

po stronie wydatków o kwotę 10.658 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 5.100 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.100 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.100 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.558 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.422 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.422

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.136 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.136

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Decyzją Nr FB.I.3011-769/2004 z dnia 20 września 2004 roku

Wojewoda ląski przyznał z rezerwy celowej dotację na dowożenie dzieci

sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych w okresie wrzesień- grudzień.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-731/2004 z dnia 2 września 2004

roku zwiększył dotację celową o kwotę 1.422 zł, z przeznaczeniem na

ealizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Środki pochodzące z rezerwy celowej , przyznane decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2004 r. Nr FB.I.3011-727/2004 w wysokości 4.136 zł, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

52.338

52.338

60016

Drogi publiczne gminne

52.338

52.338

3020

4010

4110

412042804410

4440

4270

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług zdrowotnych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup usług remontowych

928

40.714

7.345

1.045

200

500

1.606

52.338

750

Administracja publiczna

15.530

15.530

75022

Rady gmin

6.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

75023

Urzędy gmin

9.530

3030

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

9.530

15.530

801

Oświata i wychowanie

35.566

35.566

80104

Przedszkola

16.928

4210

4240

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych

4.807

4.545

7.576

1

2

3

4

5

6

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

80195

Pozostała działalność

14.638

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

10.500

4.138

80101

Szkoły podstawowe

35.566

4210

4270

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2.000

14.638

18.928

926

Kultura fizyczna i sport

15.000

15.000

92695

Pozostała działalność

15.000

15.000

4260

4270

42104300

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

5.000

10.000

8.000

7.000

Razem

118.434

118.434

Po stronie wydatków

zadania własne

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

9.000

9.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.000

3110

Świadczenia społeczne

4.000

85295

Pozostała działalność

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne

5.000

3110

Świadczenia społeczne

5.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

Razem

9.000

9.000

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Przeniesienia związane są z zakupem podnośnika dla niepełnosprawnych oraz

z remontem świetlicy w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach

Przesunięć dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych

wydatków.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:00:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie