Zarządzenie Nr 56/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 56/2004r.

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XX/208/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/208/2004

w następującej szczegółowości :

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 11.053 zł

po stronie dochodów o kwotę 11.053 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 6.500 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 6.500 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 6.500 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.553 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.553 zł

§ 2440 - Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych o kwotę 4.553 zł

po stronie wydatków o kwotę 11.053 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.553 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 4.553 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.553 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.500 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 6.500 zł

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 6.500 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 010 - Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

została podpisana umowa dotacji nr 356/2004/78/RE/in/D na kwotę 4.553 zł na

dofinansowanie zadania pn. "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo

kwaśnych".

Dz.921 - Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalnych .

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami:

w zł

Dział

Rozdz

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

215.000

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

215.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

215.000

750

Administracja publiczna

150.000

75023

Urzędy gmin

150.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

215.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

215.000

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

215.000

801

Oświata i wychowanie

102.182

80101

Szkoły podstawowe

18.928

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

18.928

80110

Gimnazja

83.254

4010

4110

4120

4210

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

47.000

14.254

2.000

20.000

851

Ochrona zdrowia

150.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

150.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

1

2

3

4

5

6

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102.182

85401

Świetlice szkolne

102.182

4210

4270

4440

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

28.209

49.958

5.087

18.928

Razem

467.182

467.182

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania:

Dz.750 - kwotę 150.000 zł przeznacza się zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i

modernizacja budynku Urzędu Gminy"

Dz. 754 - kwotą 215.000 zł dofinansowywuje się zakup średniego samochodu pożarniczego

dla OSP Ożarowice. 150.000 zł dopłaca Zarząd Główny ZOSP RP.

Dz.854 - zwiększenia dokonano w związku z realizacją zadań remontowych oraz

wyposażenia świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  04‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:17:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie