Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedowi Gminy Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 5/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarowice

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam , co następuje :

1. Nadaję Urzędowi Gminy Ożarowice Regulamin Organizacyjny stanowiący załacz-

nik do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 roku..

Część I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Ożarowice, zwany dalej ''Regulaminem" określa :

1) organizację wewnętrzną Urzędu Gminy,

2) kompetencje Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy w stosunku do komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

3) zadania referatów i samodzielnych stanowisk pracy,

4) prawne formy wykonywania zadań gminy,

5) zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

§ 2.

Urząd Gminy Ożarowice zwany dalej ''Urzędem" działa na podstawie niniejszego Regulaminu nadanego w trybie art.32 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

Siedzibą Urzędu są Ożarowice.

Urząd znajduje się w budynku przy ul. Dworcowej 15 w Ożarowicach

Urząd jest jednostką budżetową.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

§ 3.

Urząd wykonuje zadania :

1) własne gminy,

2) zlecone z zakresu administracji rządowej,

3) z zakresu administracji rządowej przejęte w drodze porozumień,

4) wynikające z aktów prawa stanowionych przez organy gminy.

§ 4.

Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach :

1) jednoosobowego kierownictwa służbowego,

2) hierarchicznego podporządkowania,

3) podziału czynności służbowych,

4) indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Część II.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5.

1. Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią :

1) Kierownictwo Urzędu :

- Wójt,

- Zastępca Wójta,

- Sekretarz,

- Skarbnik.

2) Referaty Urzędu :

- Referat Administracyjno-Gospodarczy symbol GA

- Referat Planowania i Finansów symbol PF

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami symbol RGG

- Urząd Stanu Cywilnego symbol USC

3) Samodzielne stanowiska pracy :

- stanowiska ds. planowania przestrzennego, budownictwa,

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska symbol GK

- stanowisko ds. inwestycji gminnych i dróg symbol IG

- stanowisko ds. komunikacji symbol KM

- stanowisko ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia symbol DG

- stanowisko ds. obrony cywilnej symbol OC

2. Wójtowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych. Obowiązki

pełnomocnika pełni Sekretarz.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć

referaty i samodzielne stanowiska pracy.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o kompetencjach komórek organizacyjnych należy przez

to rozumieć samodzielne wykonywanie decyzji na mocy odrębnego upoważnienie Wójta.

W pozostałych przypadkach odpowiednie kompetencje komórek organizacyjnych polegają na obo-wiązku przygotowania projektu stosownej decyzji Wójta.

5. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik do niniejszego Regu-

laminu.

§ 6.

1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :

1) Sekretarz Gminy

2) Skarbnik Gminy

3) Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego,

4) Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

5) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Skarbnik Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania i Finansów.

Część III.

PODZIAŁ KOMPETENCJI

§ 7.

1. Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności :

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3) kierowanie pracą Urzędu,

4) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników Urzędu, zgodnie z przepisami prawa pracy i Statutem Gminy oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu,

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy ( nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów ),

6) dokonywanie okresowej oceny kierowników podległych komórek organizacyjnych,

7) wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,

9) przedstawianie Radzie Gminy wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika oraz Sekretarza,

10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

11) wykonywanie zadań administratora danych osobowych Urzędu

12) zawieranie porozumień dotyczących przejmowania zadań przez gminę,

13) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

14) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji z zakresu administracji publicznej,

15) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu oraz podpisywanie pism

i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,

16) przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,

17) zatwierdzanie planów kontroli w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy oraz komórek organizacyjnych Urzędu,

18) powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywanie określonych zadań,

19) przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy,

20) składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań gminy.

2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

3. Wójt jest kierownikiem Urzędu.

4. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika.

§ 8.

1. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójta.

2. Szczegółowy zakres zadań Zastępcy Wójta ustala Wójt w drodze zarządzenia.

§ 9.

1. Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy w szczególności :

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i właściwej organizacji pracy Urzędu i nadzorowanie

w tym zakresie wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,

2) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,

3) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez referaty i samodzielne stanowiska pracy materiałów na sesje Rady,

4) koordynacja wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i Wójta,

5) opiniowanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych gminy oraz prowadzenie ich zbioru,

6) opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów normujących porządek pracy w Urzędzie,

7) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,

8) nadzór nad gospodarka mieniem Urzędu i środkami budżetowymi na pokryci kosztów jego funkcjonowania,

9) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,

10) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta,

11) planowanie środków funduszu płac oraz środków na jego zmianę w ciągu roku, podział funduszu płac na referaty i samodzielne stanowiska pracy, nadzór nad wydatkowaniem środków funduszu płac,

12) opracowywanie zasad wynagradzania pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowywanie propozycji płacowych dla pracowników Urzędu i ustala-nie dodatku stażowego,

13) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników Urzędu, w tym ustalanie prawa do odprawy emerytalno - rentowej i innych odpraw w razie rozwiązania stosunku pracy,

14) organizowanie konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy we współdziałaniu z właściwymi referatami - z wyłączeniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

15) prowadzenie akt osobowych i wydawanie zaświadczeń, opinii dla potrzeb sądów, prokuratury i policji,

16) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi Wójtowi,

17) wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych,

18) kontrola dyscypliny pracy,

19) opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych, rejestrowanie okresów absencji chorobowej oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,

20) organizowanie badań lekarskich pracowników Urzędu,

21) przygotowanie dokumentacji pracowników przechodzących na emerytury lub renty,

22) przygotowywanie informacji oraz wykonywanie decyzji o zastosowaniu kar dyscyplinarnych,

23) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi pracowników,

24) opiniowanie wniosków w sprawie nagród oraz ustalanie prawa do nagród jubileuszowych,

25) organizowanie obowiązkowego szkolenia zawodowego pracowników,

26) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na studiach wyższych i podyplomowych,

27) organizowanie praktyk zawodowych,

28) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania ryczałtów samochodowych,

29) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

2. Sekretarz nadzoruje i koordynuje prace Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

3. Sekretarz w zakresie swoich zadań podlega Wójtowi.

§ 10.

1. Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika należy w szczególności :

1) wykonywanie uprawnień głównego księgowego budżetu,

2) planowanie, organizowanie i obsługa budżetu gminy w zakresie określonym przez ustawy oraz Wójta,

3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,

4) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami budżetowymi,

5) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości,

6) sprawowanie kontroli wewnętrznej - funkcjonalnej operacji gospodarczych Urzędu,

7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,

8) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty,

9) rozpoznawanie możliwości pozyskania źródeł finansowania zadań ze środków pozabudżeto-wych (fundusze celowe państwowe, darowizny, obcy inwestorzy),

10) rozpoznawanie rynku kredytowego, w tym :

10.1.zbieranie informacji o warunkach kredytów udzielanych przez banki i fundusze,

10.2.obsługa ewentualnych kredytów zaciąganych przez gminę tj. rozpoznawanie źródeł

podmiotów akredytujących, opracowywanie wniosków kredytowych, prowadzenie

procedury uzyskania kredytu

10.3.prowadzenie spraw związanych z emisją obligacji i zakupu papierów wartościowych.

2. Skarbnik w zakresie swoich zadań podlega Wójtowi.

§ 11.

Do zakresu działania i kompetencji kierownika referatu należą w szczególności :

1) terminowa i rzeczowa realizacja zadań określonych w Regulaminie oraz powierzonych przez Wójta,

2) opracowywanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta w zakresie właściwości referatu,

3) nadzór nad terminowym i zgodnym z przepisami załatwieniem spraw należących do właściwości

referatu,

4) bieżące kontrolowanie jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań referatu,

5) analizowanie i przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski składane przez posłów i radnych,

6) rozpatrywanie skarg,

7) planowanie i organizowanie pracy referatu, opracowywanie i przydzielanie zadań i czynności podległym pracownikom, przestrzeganie zasad racjonalnej organizacji pracy,

8) opracowywanie i przydzielanie pisemnych, indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownikom referatu określających rodzaje spraw powierzonych im do wykonania,

9) nadzorowanie i kontrola pracy podległych pracowników,

10) wnioskowanie do Wójta o zastosowanie kary wobec podległych pracowników,

11) wnioskowanie do Wójta o przyznanie nagrody lub wyróżnienia podległym pracownikom,

12) przygotowywanie opinii na temat podległych pracowników dla celów okresowych ocen,

13) prowadzenie szkoleń podległych pracowników w zakresie spraw prowadzonych przez referat według rocznego harmonogramu,

14) opiniowanie, w ramach procedury kwalifikacyjnej, kandydatów na wakujące stanowiska,

15) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy,

16) podejmowanie przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,

17) podejmowanie współpracy z kierownikami innych referatów oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, gdy wymaga tego realizacja zadań gminy.

Część IV.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 12.

Do zadań wszystkich referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy należy :

1) terminowa i zgodna z przepisami realizacja zadań,

2) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, w zakresie prowadzonych spraw,

po konsultacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gminy, jeżeli akt wchodzi w zakres ich

działalności,

3) wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta przekazanych do realizacji,

4) współpraca z komisjami Rady Gminy za pośrednictwem Wójta,

5) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami organizacyjnymi gmi-

ny w zakresie prowadzonych spraw,

6) prowadzenie dokumentacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przekazywanie akt

do archiwum zakładowego,

7) prowadzenie spraw związanych ze zmianami funkcjonowania administracji publicznej,

8) wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej,

9) wykonywanie kontroli funkcjonalnej ( nadzoru ) w zakresie przypisanych zadań,

10) udzielanie informacji dotyczących zadań referatu w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

11) przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań ( w tym sprawozdań GUS ) w zakresie przy-

dzielonych zadań,

12) przygotowywanie planów finansowych dochodów i wydatków zgodnie z procedurą uchwalania bud-

żetu gminy,

13) realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

14) sporządzanie informacji półrocznych i rocznych o udzielonych zamówieniach publicznych,

15) udzielanie informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a to :

15.1. przyjmowanie i udzielanie odpowiedzi na pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicz-

nej

15.2. naliczanie opłaty za udostępnienie informacji publicznych, w przypadku wystąpienia takiej

opłaty,

15.3. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej biuletynu informacji publicznej,

15.4. prowadzenie dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznej oraz

próby dokonywania takich zmian przez podmioty nieuprawnione.

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych :

16.1. zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z prawem, merytorycznie poprawnie i adekwatnie

do celu,

16.2. stosowanie środków ochrony danych osobowych i ich zabezpieczanie,

16.3. zgłaszanie zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Referat Administracyjno - Gospodarczy

§ 13.

Do zadań referatu należą sprawy :

1. W zakresie bezpośredniej obsługi Rady Gminy i jej komisji oraz Wójta

1) przygotowanie, gromadzenie i dostarczanie materiałów na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, sporządzanie i przekazywanie zawiadomień i zaproszeń na sesje i posiedzenia

2) przygotowywanie porządku obrad, protokołowanie i gromadzenie protokołów sesji Rady Gminy oraz posiedzeń komisji Rady Gminy,

3) ewidencjonowanie i gromadzenie aktów prawnych stanowionych przez organy gminy oraz przekazywanie ich do wykonania właściwym referatom i jednostkom organizacyjnym,

4) prowadzenie i aktualizowanie rejestru przepisów gminnych i aktów prawnych organów gminy,

5) prowadzenie rejestru interpelacji wniosków radnych, przekazywanie ich adresatom oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi,

6) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji Rady Gminy,

7) tworzenie elektronicznej bazy aktów organów gminy oraz ich publikacja w biuletynie informacji publicznej gminy,

8) prowadzenie spraw związanych z publikowaniem aktów prawa miejscowego oraz zawartych porozumień; prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem obwieszczeń urzędowych oraz ogłoszeń prasowych,

9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych

10) prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi oraz szkoleniami radnych,

11) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Gminy (korespondencja, obsługa narad, terminarz spotkań),

12) prowadzenie sekretariatu Wójta,

13) wykonywanie zadań wynikających z zarządzeń Wójta dotyczących przepływu informacji

w Urzędzie,

14) organizowanie i koordynowanie obsługi telekomunikacyjnej Urzędu,

15) obsługa spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wójta.

2. W zakresie spraw ogólnych

1) prowadzenie recepcji (punktu informacyjnego dla interesantów) Urzędu,

2) prowadzenie kancelarii ogólnej,

3) prowadzenie małej poligrafii dla potrzeb Urzędu,

4) prowadzenie rejestru umów oraz porozumień zawieranych przez gminę ,

5) zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci, pieczątek oraz tablic urzędowych

3. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, transportu, łączności, inwestycji i remontów,

ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środku trwałe, przedmioty

nietrwałe, materiały biurowe oraz konserwacja inwentarza biurowego i nadzór nad gospodarką

magazynową Urzędu,

2) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w obiektach administracyjnych Urzędu,

3) nadzór nad ochroną gmachu i zabezpieczeniem mienia Urzędu,

4) przeprowadzanie terminowych badań technicznych wraz z wykonaniem pomiarów ochrony prze-

ciwporażeniowej i odgromowej, zabezpieczenie skuteczności działania zastosowanych środków

ochrony przeciwpożarowej i urządzeń energetycznych gmachu Urzędu,

5) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem w obiektach Urzędu przepisów przeciwpoża-

rowych,

6) uzgadnianie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zawartych w statutach ochotniczych

straży pożarnych działających na terenie gminy,

7) prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych kierowców ochotniczych straży pożarnych

z terenu gminy,

8) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej paliwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

9) dekorowanie gmachu Urzędu z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych,

10) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

11) prowadzenie tablicy urzędowej oraz tablic informacyjnych w sołectwach,

12) załatwianie spraw związanych z prenumeratą i rozdzielnictwem dzienników promulgacyjnych

i prasy oraz innych publikacji wydawniczych,

13) prowadzenie ewidencji i gospodarki sprzętem telekomunikacyjnym,

14) inwentaryzowanie rzeczowych składników majątku, oceną przydatności gospodarczej objętych

spisem składników majątkowych,

15) planowanie, organizowanie i nadzór nad przebiegiem remontów kapitalnych i bieżących gma-

chu Urzędu,

16) obsługa techniczna konferencji i narad organizowanych w Urzędzie,

17) przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień zawieranych przez gminę.

18) gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą,

19) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeńs-twa i higieny pracy,

20) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

21) sporządzanie i przedstawianie Wójtowi okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy,

4. W zakresie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej

1) organizacja i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

2) przygotowanie dokumentacji związanej z poborem,

3) ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru,

4) prowadzenie wykazu poborowych, którzy uznani zostali za jedynych żywicieli rodzin lub korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,

5) pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom i poborowym odbywającym służbę zastęp-czą, uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom

i poborowym samotnym,

6) ustalanie świadczeń pieniężnym żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

7) prowadzenie dokumentacji związanej z doręczaniem kart powołania, wezwań do wykonywania świadczeń, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej

8) koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań obronnych Urzędu,

9) opracowanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej, a w szczególności :

9.1. zestawów zadań obronnych,

9.2. regulaminu organizacyjnego na okres "W",

10) organizacja i realizacja szkolenia obronnego organów kierowania, kadry kierowniczej Urzędu,

11) przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem organów kierowniczych gminy do sprawnego osiągania gotowości obronnej,

12) prowadzenie dokumentacji "Akcji Kurierskiej",

13) prowadzenie dokumentacji "Dyżuru Stałego" Urzędu,

14) prowadzenie tajnej kancelarii Urzędu,

15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i ochroną informacji niejawnych w Urzędzie i jed-nostkach organizacyjnych gminy,

16) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rzeczowymi i osobistymi na rzecz obronności kraju.

Referat Planowania i Finansów.

§ 14.

Do zadań referatu należą sprawy :

1. W zakresie spraw budżetowych

1) opracowywanie wytycznych dla jednostek i zakładów budżetowych oraz referatów Urzędu w sprawie propozycji do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,

2) uzgadnianie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu propozycji dotacji z budżetu państwa do zadań planowanych do realizacji w projekcie budżetu,

3) kalkulowanie przewidywanych dochodów własnych ujmowanych w projekcji budżetu i współpraca w tym zakresie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami i zakładami budżetowymi oraz Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową,

4) weryfikowanie składanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu propozycji do projektu budżetu oraz planów działalności pozabudżetowej,

5) opracowywanie projektu budżetu gminy i planów działalności pozabudżetowej,

6) opracowywanie układu wykonawczego budżetu gminy w wersji uchwalonej przez Radę Gminy,

7) nadzór nad prawidłowym opracowaniem rocznych planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz komórek organizacyjnych Urzędu,

8) ewidencjonowanie zmian sum budżetowych i blokowanie wydatków,

9) uruchamianie w ciągu roku kolejnych rat środków dla jednostek i zadań budżetowych finansowanych z budżetu gminy w zakresie zadań własnych,

10) opracowywanie okresowych analiz i informacji z wykonania budżetu gminy i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej,

11) współudział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy i Zarządu dotyczących tworzenia, przekształcania, likwidacji itp. jednostek i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem gminy,

12) opracowywanie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze i rok kalendarzowy,

13) załatwianie korespondencji i udzielanie bieżącego instruktażu w sprawach budżetowych dla powiązanych z budżetem jednostek organizacyjnych gminy,

14) opracowywanie projektów uchwał Zarządu o zmianach w budżecie gminy dokonywanych na podstawie upoważnień Rady Gminy,

15) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy,

16) pobór znaczków skarbowych z banku oraz prowadzenie ich sprzedaży w kasie Urzędu,

17) prowadzenie spraw związanych z poręczaniem kredytów przez gminę,

18) prowadzenie rachunkowości organu finansowego budżetu gminy,

19) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu w zakresie objętym planami finansowymi, budżetowymi i pozabudżetowymi,

20) dokumentacji dowodów księgowych,

21) sprawdzanie zgodności i kompletności dowodów bankowych,

22) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-prawnym,

23) sporządzanie list płac na podstawie kart wynagrodzeń, wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pracownikom Urzędu, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

24) sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,

25) prowadzenie kart zasiłkowych pracowników Urzędu,

26) sporządzanie polecenia księgowania do listy płac,

27) wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i otrzymywaniu zasiłków rodzinnych,

28) przyjmowanie wpłat z dzierżaw, najmu, wieczystego użytkowania oraz dokonywanie wypłat na podstawie rachunków i faktur,

29) pobieranie gotówki i odprowadzanie przychodów do banku, sporządzanie przelewów bankowych,

30) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,

31) sporządzanie raportów kasowych,

32) prowadzenie ewidencji księgowej mienia Urzędu, rozliczanie inwentaryzacji,

33) prowadzenie windykacji należności niepodatkowych, budżetowych i pozabudżetowych w zakresie objętym budżetem gminy,

34) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Urzędu,

35) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych powiązanych z budżetem gminy,

36) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu gminy na podstawie sprawozdań przedłożonych przez jednostki podległe Urzędowi,

37) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu gminy, zachowania równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

38) analizowanie stanu środków na rachunku bankowym oraz sporządzanie przelewów środków budżetowych dla poszczególnych dysponentów budżetu z podziałem tych środków na własne i zlecone,

39) nadzór nad rachunkowością jednostek organizacyjnych gminy i przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,

40) kontrolowanie rozliczeń z budżetem jednostek gospodarki pozabudżetowej,

41) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w sprawach podnoszenia kwalifikacji pracowników służb finansowo-księgowych.

2. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych :

1) planowanie podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych od ludności, analiza wykonania tych planów, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

2) kontrola zgodności stanu faktycznego nieruchomości osób fizycznych z danymi zgłoszonymi do opodatkowania,

3) wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu w rolnictwie nieuspołecznionym,

4) wymiar podatku od nieruchomości i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

5) prowadzenie ewidencji osób fizycznych i prawnych - podatników podatku od nieruchomości, odnotowywanie wymiarów,

6) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych,

7) sprawdzanie i potwierdzanie wniosków składanych w Urzędzie Skarbowym o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami,

8) załatwianie skarg, odwołań, podań i wniosków w zakresie podatków i opłat lokalnych,

9) współpraca z Urzędem Skarbowym, organami ewidencji gruntów i budynków, stanowiskiem ds. ewidencji gospodarczej oraz organami emerytalno-rentowymi w zakresie aktualizacji danych do prawidłowego wymiaru podatku rolnego i podatku od nieruchomości,

10) wymiar podatku rolnego i wydawanie decyzji w tym zakresie,

11) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków od środków transportowych i od posiadania psów,

12) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,

13) pobór i windykacja podatków i opłat lokalnych,

14) przyjmowanie wniosków i opracowywanie decyzji o rozłożeniu podatków na raty, odroczeniu terminów spłaty lub ich umorzeniu,

15) wydawanie informacji dla organów policji, prokuratury i sądów o posiadaniu nieruchomości i opłacaniu podatków z tego tytułu.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 15.

Do zadań referatu należą sprawy :

1. W zakresie rolnictwa

1) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i ogrodniczej, w tym wynikających z ustawy o nasiennictwie i z ustawy o ochronie roślin uprawnych,

2) prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej,

3) prowadzenie spraw z zakresu produkcji zwierzęcej i łowiectwa,

4) prowadzenie spraw dot. stwierdzenia okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

5) przygotowanie dla Wójta materiałów i opinii w sprawach zagospodarowania wspólnot grunto-wych dotyczących :

5.1. zatwierdzania statutów spółek wspólnot gruntowych oraz ich zmiany,

5.2. zatwierdzania planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie zmian i uzupełnień w tych planach i regulaminach,

5.3. tworzenie spółek przymusowych, nadawania statutów oraz wyznaczanie organów tych spółek,

5.4. wyrażania zgody na zbycie, zamianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę,

5.5. zatwierdzania aktów zbycia udziału we wspólnocie

6) zgłaszanie właściwym organom przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgo-nów na choroby zakaźne,

7) ogłaszanie o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia zaraźliwej choroby zwierząt i dopilnowanie ich wykonania,

8) nadzorowanie prowadzenia ochronnych szczepień psów oraz deratyzacji,

9) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu podnoszenia poziomu kultury rolniczej i postępu w rolnictwie,

10) gromadzenie i dystrybucja informacji na temat programów pomocowych Unii Europejskiej

11) pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych, niezbędnych do uzyskania środków funduszy europejskich,

12) współdziałanie z innymi gminami, samorządem powiatowym oraz samorządem województwa śląskiego w zakresie polityki regionalnej i integracji z Unią Europejską.

2. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami

1) prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem nieruchomości,

2) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości,

3) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,

4) ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminy na rzecz innych podmiotów prawa oraz ustanawianie takich praw na rzecz gminy na nieruchomościach stano-wiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów,

5) występowanie o ujawnienie prawa własności gminy w księgach wieczystych,

6) opracowywanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem,

7) powiadomienie byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub ich spadkobierców o przysługującym im pierwszeństwie nabycia,

8) określanie w porozumieniu z Wójtem Gminy trybu sprzedaży, oddawania w użytkowanie wie-czyste, dzierżawy i innych form gospodarowania nieruchomościami gminy,

9) występowanie do notariusza z wnioskami o zawarcie umów z nabywcami nieruchomości ko-munalnych,

10) przygotowanie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze bezprzetar-gowej, w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,

11) występowanie o rozwiązanie umowy oddania w użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów w przypadkach przewidzianych prawem,

12) przejmowanie na własność gminy, z mocy prawa, gruntów wydzielonych pod drogi w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości i występowanie z upoważnienia Wójta o ujawnienie włas-ności w księgach wieczystych,

13) prowadzenie spraw związanych z podwyższaniem stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,

14) aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz trwały zarząd,

15) przekazywanie nieruchomości gminy w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nie posiadającym osobowości prawnej, wygaszanie trwałego zarządu, udzielanie bonifikat od opłat rocznych oraz opłat za trwały zarząd na zasadach ustalonych przez Radę Gminy,

16) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,

17) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,

18) ustalanie opłat adiacenckich oraz trybu ich waloryzacji i pobierania,

19) przygotowywanie umów dzierżawy gruntów niezabudowanych oraz umów użyczenia gruntów,

20) wnioskowanie o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,

21) prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,

22) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem na gruntach gminy,

23) prowadzenie postępowań dotyczących uwłaszczenia spółdzielni, związków spółdzielczych

i innych osób prawnych na gruntach stanowiących własność gminy

24) udział w postępowaniu z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości,

25) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminy, w tym :

25.1. przejmowanie mienia komunalnego na majątek gminy oraz przekazywanie tego mienia

jednostkom organizacyjnym,

25.2 prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

26) sporządzanie zbiorczych informacji o stanie mienia komunalnego.

Urząd Stanu Cywilnego.

§ 16.

Do zadań referatu należą sprawy

1. W zakresie spraw stanu cywilnego

1) sporządzanie aktów urodzeń,

2) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

3) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecka, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa,

4) sporządzanie aktów małżeństwa,

5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

6) przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,

7) przyjmowanie oświadczeń o zachowaniu lub przejęciu nazwisk małżonków i ich dzieci,

8) sporządzanie aktów zgonu,

9) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego,

10) uzupełnianie treści aktu, nie zawierającego wszystkich danych,

11) prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,

12) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

13) umiejscowienie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,

14) dokonywanie wzmianek i przypisków na podstawie orzeczeń sądów i instytucji innych państw

oraz sądów krajowych,

15) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

16) prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych aktów stanu cywilnego oraz przechowywanie

i zabezpieczanie ksiąg stanu cywilnego,

17) skreślanie niedopuszczalnej części tekstu w treści aktów,

18) wydawanie zezwoleń na przejrzenie ksiąg stanu cywilnego,

19) organizowanie uroczystych nadań imion oraz jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,

20) wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego poza miejscem zamieszkania

nupturientów,

21) wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego.

2. W zakresie ewidencji ludności

1) prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru stałych mieszkańców (KOM-y) oraz elek-

tronicznego zapisu danych na podstawie :

1.1. danych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,

1.2. zgłoszeń danych dotyczących urodzenia,

1.3. zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska,

1.4. zgłoszeń zgonu,

1.5. zbiorów meldunkowych - zbioru "PESEL"

- zbioru danych stałych mieszkańców,

- zbioru danych byłych mieszkańców,

- zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

- zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania,

3) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,

4) wydawanie poświadczeń dla osób otrzymujących pomoc z zagranicy,

5) udzielanie informacji adresowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz zbioru wyda-

nych i utraconych dowodów osobistych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla

organów administracji publicznej, sądów, prokuratury itd.,

6) meldowania cudzoziemców,

7) przekazywanie dokumentów (druków i dyskietek) związanych z aktualizacją podmiotową i przed-

miotową rejestru PESEL-CBD dotyczących danych osobowo-adresowych do Ośrodka Informatyki

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

8) sporządzanie wykazu przedpoborowych,

9) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

10) prowadzenie stałego rejestru wyborców,

11) wydawanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców,

12) sporządzanie spisów wyborców na podstawie rejestru wyborców,

13) sporządzanie sprawozdań dotyczących ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 mie-

siące oraz czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granice dla Urzędu Statystycznego,

3. W zakresie wydawania dowodów osobistych

1) przyjmowanie i opracowywanie wniosków o wydania dowodu osobistego w systemie SOO(system obsługi obywateli) zgodnie z danymi zawartymi w LBD,

2) przekazywanie rekordów z systemu SOO na nośniku magnetycznym (dyskietce) do sperso-nalizowania dowodu osobistego i za pośrednictwem Poczty Specjalnej MSWiA do Centrum Personalizacji Danych

3) odbieranie wyprodukowanych spersonalizowanych dokumentów przesłanych przez Centrum Personalizacji Danych do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,

4) wydawanie nowych spersonalizowanych dowodów osobistych oraz wprowadzanie danych do SOO (uzupełnianie w rekordzie)

5) zapisywanie rekordów w bazie wydanych nowych dowodów osobistych oraz aktualizowanie bazy LBD

6) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

7) potwierdzanie kserokopii dowodów osobistych,

8) prowadzenie ewidencji dokumentów zaginionych i odnalezionych,

9) wydawanie zaświadczeń o kradzieży (utracie) dowodu osobistego

10) prowadzenie archiwum osób zmarłych i wymeldowanych za granicę (koperty osobowe oraz w systemie informatycznym).

4. W zakresie spraw obywatelskich

1) poświadczanie na drukach z Biura Rent Zagranicznych miejsca zamieszkania równorzędne

z poświadczeniem życia,

2) doręczanie dokumentów wydanych przez inne państwa obywatelom polskim i pobieranie opłat konsularnych,

3) współpraca z Urzędem Statystycznym w organizacji spisów ludności,

4) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszem mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat

i więcej,

5) przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgromadzeń,

6) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, nadzór nad ich prowadzeniem oraz sposobem wykorzystania uzyskanych tą drogą środków.

Stanowiska ds. planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

§ 17.

Do zadań w/w pracownika należą sprawy :

1. W zakresie planowania przestrzennego

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,

2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem oraz zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów planistycznych

4) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

5) wydawanie wypisów i wyrysów z planu na żądanie zainteresowanych stron.

2. W zakresie postępowania lokalizacyjnego dla zmian zagospodarowania terenu i dla obiektów wymagających zezwolenia na budowę

1) sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stwierdzanie ich wygaśnięcia oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

2) badanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,

3) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości

3. W zakresie gospodarki komunalnej

1) nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i budową oświetlenia ulicznego,

2) zakładanie, utrzymywanie i zarządzanie zielenią gminną oraz małą architekturą i placami zabaw,

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,

4) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz

w zakresie opłat za składowanie śmieci na wysypisku,

5) organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

6) koordynacja funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,

7) kontrolowanie funkcjonowania i obsługi systemu komunikacyjnego w gminie.

4. W zakresie ochrony środowiska

1) opiniowanie lokalizacji i dokumentacji projektowanej inwestycji pod kątem ochrony środowiska,

2) ochrona, kontrola stanu oraz nadzór nad właściwym korzystaniem z wód powierzchniowych,

3) kontrola realizacji zadań gwarantujących właściwy stan stosunków wodnych na gruntach,

4) nadzorowanie gospodarki wodno-ściekowej,

5) kontrola stopnia zanieczyszczenia powietrza,

6) inicjowanie i nadzorowanie zadań mających na celu poprawę stanu powietrza,

7) ustalanie stanu natężenia hałasu i wibracji w środowisku,

8) określanie dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji przenikających do środowiska,

9) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Państwową Służbą Ochrony Zabytków, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, szkołami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.

5. W zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

1) ustalanie zasad gospodarowania lokalowymi zasobami gminy,

2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, windykacja należności czynszowych,

3) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i lokalami użytkowymi,

4) prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków ponoszonych na miejscowy zasób mieszkaniowy

i należących do niego lokali użytkowych,

5) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie podnajmu lokali w części, albo w sprawie bezpłatnego używania,

6) prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych,

7) sporządzanie wniosków o dotację państwa do środków przeznaczonych na dodatki mieszka-owe,

8) wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przydzielenia dodatków mieszkaniowych.

Stanowiska ds. inwestycji gminnych i dróg

§ 18.

Do zadań w/w pracownika należą sprawy :

1. w zakresie koordynowania i nadzoru inwestycji gminnych

1) organizowanie i prowadzenie prac przygotowawczych dotyczących rozwoju gminy obejmują-cych :

1.1. analizę stanu i rozwoju gospodarki,

1.2. prognozowanie zewnętrzne warunków rozwoju,

2) nadzorowanie i koordynowanie realizacji inwestycji gminnych związanych z :

2.1. uzbrajaniem terenów w niezbędne sieci,

2.2. inwestycjami drogowymi,

2.3 uzbrajaniem terenu pod budownictwo jednorodzinne,

2.4. modernizacją obiektów kubaturowych

3) realizacja i kontrola przebiegu remontów kapitalnych i bieżących,

4) nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami oraz inwestorami zastępczymi na realizację inwestycji gminnych i remontów,

5) koordynowanie prac pomiędzy inwestorami zastępczymi i bezpośrednimi wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów gminnych,

6) weryfikowanie kosztorysów i kalkulacji nadzorowanych inwestycji i remontów,

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

8) udział w pracach komisji przetargowej dla wyboru wykonawców dokumentacji technicznych, robót inwestycyjnych i remontowych,

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań, w tym wykorzystanie środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej

2. W zakresie dróg

1) opracowywanie koncepcji układu dróg w gminie,

2) planowanie środków finansowych na utrzymanie dróg, ich modernizację i budowę,

3) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich i gminnych,

4) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,

5) zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych,

6) zarządzanie siecią dróg gminnych,

7) prowadzenie spraw dot. zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową.

8) prowadzenie spraw dot. zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,

9) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na drogach,

10) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

11) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu i zdrowia.

§ 19.

Do zadań w/w pracownika należą sprawy:

1. W zakresie ewidencji gospodarczej

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2) wydawania decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) dokonywanie zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do przedsiębiorcy i wyko-nywanej przez niego działalności,

4) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności,

5) wydawanie zaświadczeń o ważności wpisu do ewidencji oraz kserokopii tych zaświadczeń,

6) wydawanie innych decyzji i postanowień dotyczących działalności gospodarczej,

7) prowadzenie rejestru placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych dla ludności, a także dni i godzin otwarcia i zamknięcia tych placówek i zakładów oraz zgłaszania przerw w ich pracy,

8) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na pracę placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w godzinach nocnych,

9) wydawanie zezwoleń i decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, w granicach liczby punktów ustalonej przez Radę Gminy,

10) Naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

11) kontrola placówek handlowych i lokali gastronomicznych w zakresie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

12) nadzór i kontrola funkcjonowania targowisk i miejsc wyznaczonych do handlu obwoźnego,

13) sporządzanie wniosków i propozycji do planowanej infrastruktury handlowo-usługowej,

14) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielania, cofnięcia, zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi na obszarze gminy.

2. W zakresie kultury i sportu

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kul-tury w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

2) koordynacja zadań związanych z rozwojem bazy obiektów i urządzeń sportowa-rekreacyjnych oraz turystycznych,

3) współpraca ze środowiskami twórczymi, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz kulturalnymi - wspomaganie ich działalności oraz inicjowanie wspólnych działań,

4) współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie problematyki rozwoju kultury i sportu w miejscu zamieszkania,

5) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością gminnych placówek upowszechniania kultury i sportu.

3. W zakresie zdrowia

1) prowadzenie spraw dot. zadań organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach,

2) opracowywanie zasad oraz sposobu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,

3) opracowywanie gminnych programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz koordynowanie ich realizacji,

4) współdziałanie z SPZOZ w Tąpkowicach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach.

5) bieżąca ocena stopnia realizacji wykorzystania środków przyznanych na cele ochrony zdrowia.

6) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

7) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. W zakresie spraw ogólnych

1) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym.

2) prowadzenie biblioteki zakładowej.

Stanowisko ds. obrony cywilnej.

§ 20.

Do zadań w/w pracownika należą sprawy :

1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

2) przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,

3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i wczesnego ostrzegania,

4) opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej,

5) organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zak-

resie powszechnej samoobrony,

6) kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań,

7) kierowanie i koordynowanie akcji ratunkowych,

8) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

9) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków

przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,

10) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratun-

kowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

11) utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym istniejących budowli ochronnych i nadzór nad

przedsięwzięciami przygotowawczymi do budowy doraźnych ukryć dla ludności,

12) uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów obrony cywilnej,

13) prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, jego konserwacja, przechowywanie, terminowa

obsługa oraz legalizacja przyrządów dozymetrycznych.

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

§ 21.

Do zadań w/w pracownika należy obsługa informatyczna Urzędu, a w szczególności :

1) przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,

2) nadzór merytoryczny nad instalacją systemów komputerowych i ich modernizacją,

3) bieżący nadzór techniczny nad instalacjami komputerowymi,

4) opracowywanie i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych,

5) organizacja szkoleń, kursów i instruktażu pracowników Urzędu związanych z obsługą sprzętu kompu-

terowego,

6) administrowanie siecią komputerową na terenie Urzędu,

7) obsługa stron internetowych Urzędu,

8) modernizacja sprzętu, wyposażenia i oprogramowania,

9) współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie archiwizacji danych,

10) współpraca z placówkami naukowymi, administracji i autorami oprogramowania w zakresie prog-

ramów wdrażanych w Urzędzie

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

§ 22.

Do zakresu zadań pełnomocnika należy w szczególności :

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

4) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w usta-

wie o ochronie informacji niejawnych.

Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

w Urzędzie.

Radca prawny

§ 23.

Do zadań radcy prawnego należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych, a w szczególności :

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał kiero-

wanych pod obrady Rady Gminy,

2) obsługa prawna Wójta, doradztwo prawne na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy,

3) prowadzenie spraw zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie w charakterze pełnomoc-

nika Wójta oraz Urzędu przed innymi organami orzekającymi,

4) opiniowanie projektów umów i porozumień,

5) wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowie-

dzenia,

6) wydawanie opinii prawnych dotyczących umarzania wierzytelności,

7) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Urzędu,

8) przekazywanie pracownikom Urzędu informacji dotyczących ukazujących się i nowelizowanych aktów

prawnych związanych z działalnością gminy i Urzędu,

9) opiniowanie aktów prawnych powołujących jednostki organizacyjne gminy,

10) prowadzenie aktualizacji zbiorów przepisów prawnych powszechnie obowiązujących oraz rejestrów

aktów prawnych wydanych przez organy gminy,

11) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem Kpa w Urzędzie,

12) organizacja i prowadzenie szkoleń.

Część V.

FORMY PRAWNE STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU ZADAŃ GMINY.

§ 24.

.

Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w następujących formach :

1) zarządzeń w sprawach :

1.1. których rozstrzygnięcie wymaga wydania przepisów prawnych,

1.2. rozstrzyganych za Radę na mocy odpowiednich delegacji,

1.3. rozstrzyganych na podstawie szczegółowych upoważnień zawartych w ustawach i aktach wy-

konawczych,

1.4. innych, których ważność uzasadnia wydanie zarządzenia

2) zarządzeń porządkowych, w sprawach nie cierpiących zwłoki, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony

życia i zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

3) zarządzeń wewnętrznych kierownika urzędu i pism okólnych w sprawach o charakterze uregulowań

wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Urzędu,

4) decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) poleceń służbowych w sprawach obowiązków pracowniczych w celu ich konkretyzacji,

6) a także innych przewidzianych przez odrębne przepisy.

Część VI.

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§25.

Wójt podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił

pracowników Urzędu,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby

uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

§26.

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują

1) pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których zostali upoważnieni przez

Wójta.

§ 27.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§28.

Kierownicy referatów podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania referatów, nie zastrzeżone do podpisu Wójta,

2) pisma w sprawach do załatwiania których zostali upoważnieni przez Wójta,

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej referatów i zakresu zadań dla poszcze-

gólnych stanowisk.

§29.

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem oraz datą, umieszczonymi na końcu tekstu projektu z lewej strony.

Część VII.

ZASADY OPRACOWYWANIA AKTÓW PRAWNYCH ORAZ ICH WYKONYWANIA.

§ 30.

1. Projekty aktów prawnych Rady Gminy oraz Wójta przygotowują właściwe komórki organizacyjne Urzędu na polecenie Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy lub z własnej inicjatywy.

2. Osoba zlecająca opracowanie aktu prawnego powinna :

1) określić cel i założenia projektu,

2) zaakceptować wstępny projekt oraz załączone uzasadnienie tego projektu.

3. Projekty aktów prawnych winny być opracowywane na zasadach określonych zarządzeniem Wójta.

4. Projekty aktów prawnych podlegają zaopiniowaniu przez :

1) radcę prawnego pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym,

2) Sekretarza Gminy jeżeli dotyczą przejmowania zadań przez gminę, porozumień z administracją rządową, związków komunalnych lub organizacji jednostek organizacyjnych gminy.

5. Projekty aktów prawnych dotyczące budżetu lub wywołujące skutki finansowe wymagają uzgodnie-nia ze Skarbnikiem Gminy.

§ 31.

1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy powierza się właściwym referatom i komórkom organizacyjnym gminy.

2. Referat lub komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za wykonanie uchwały Rady Gminy zobowiązana jest do :

1) przekazania uchwały jednostkom organizacyjnym gminy oraz innym podmiotom, których uchwała dotyczy,

2) opracowania aktów wykonawczych,

3) realizacji postanowień i uchwał, o ile adresatem uchwały nie jest inny podmiot,

4) koordynowanie działań związanych z realizacją postanowień i uchwał,

5) zlecenie publikacji uchwał, gdy przepisy tak stanowią (wg ustalonego trybu),

6) składanie (na wniosek) informacji z wykonania uchwał,

7) udostępnianie zainteresowanym stronom tekstów uchwał,

8) proponowanie zmian i uchylenia aktów prawnych.

§ 32.

Wykonywanie zarządzeń Wójta oraz poleceń Wójt powierza właściwym referatom oraz komórkom organizacyjnym Urzędu.

Część VIII.

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆI KONTROLNEJ

§ 33.

1. Kontrolę w stosunku do komórek organizacyjnych Urzędu wykonują wyznaczeni przez Wójta pracownicy, na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta.

2. Projekt rocznego planu kontroli, o którym mowa w pkt. 1, przygotowuje Sekretarz Gminy w poro-zumieniu z Kierownikami Referatów.

3. Roczny plan kontroli powinien zawierać :

1) wykaz komórek organizacyjnych gminy, w których planowane jest przeprowadzenie kontroli,

2) określenie pracownika upoważnionego do przeprowadzenia kontroli,

3) zakres kontroli,

4) termin przeprowadzania kontroli,

5) określenie komórek organizacyjnych i osób, które dodatkowo uczestniczą w czynnościach kontrolnych.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt może zlecić przeprowadzenie kontroli w Urzędzie lub jednostce organizacyjnej gminy, nie ujętych w planie kontroli.

5. Podstawę przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. 4 stanowi polecenie służbowe Wójta, w którym określa się cele, przedmiot, sposób prowadzenia, czas trwania, kryteria i osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli.

§ 34.

1. Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej :

1) wstępną - obejmującą badanie zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem oraz projektów umów, porozumień i innych dokumentów, powodujących powstanie zobowiązań,

2) bieżącą - obejmującą czynności i operacje w toku wykonywania oraz prawidłowość zabezpie-czenia składników majątkowych,

3) następną - obejmującą badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

2. Z kontroli bieżącej i następnej kontrolujący sporządza protokół lub inny dokument (notatkę służbo-wą).

3. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący :

1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,

2) odmawia podpisania dokumentów nierzetelnie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczą-

czących operacji sprzecznych z przepisami,

3) w razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wójta oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tych nieprawid-łowości.

§ 35.

1. Kontrolę w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy (kontrola zewnętrzna) wykonują :

1) upoważniony przez Wójta pracownik - badając w szczególności wykonanie ustaw, uchwał organów gminy i innych aktów prawnych w zakresie działalności merytorycznej, gospodarczej

i organizacyjno - administracyjnej tych jednostek,

2) Skarbnik Gminy - badając prawidłowość prowadzenia działalności finansowej i rachunkowości przez te jednostki.

2. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych gminy wykonywana jest pod względem legalności

oraz gospodarności, celowości i rzetelności.

§ 36.

Kierownik kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej gminy zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli, poleca podległym pracownikom udzielanie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.

§ 37.

1. W toku wykonywania czynności kontrolujący może sporządzać odpisy lub wyciągi z dokumentów, jak również dokonywać obliczeń i zestawień na podstawie dokumentów. Na jego żądanie kierownik ko-mórki lub jednostki organizacyjnej gminy, w których dokument się znajduje, potwierdza zgodność od-pisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z dokumentami.

2. Kontrolujący może dokonywać zabezpieczenia dokumentów i innych przedmiotów związanych z kontrolą, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań kontrolnych. Sposób zabezpieczenia doku-mentów i przedmiotów ( np. opieczętowanie, zabranie za pokwitowaniem, oddanie na przechowanie kierownikowi komórki lub jednostki ) określa kontrolujący.

§ 38.

1. Z ustaleń poczynionych w toku kontroli kontrolujący sporządza protokół, który powinien określać fakty stanowiące podstawę do oceny komórki lub jednostki organizacyjnej gminy w badanym okresie.

2. Protokół z kontroli powinien zawierać :

1) numer oraz datę polecenia lub wniosku przeprowadzenia kontroli,

2) nazwę stanowiska lub jednostki kontrolowanej,

3) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotu kontroli,

6) ustalenia kontroli,

7) wyszczególnienie załączników,

8) wzmiankę o sporządzonych wyciągach i odpisach,

9) pouczenie kontrolowanego o prawie złożenia wyjaśnień do protokółu,

10) pouczenie kontrolowanego o możliwości złożenia Wójtowi w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń,

11) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu i o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu.

3. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej gminy objętej kontrolą. Jeżeli kontrola dotyczy spraw finansowo-księgowych protokół podpisuje główny księgowy oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

4. Na podstawie protokółu kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które powinno zawierać :

1) opis stwierdzonych nieprawidłowości,

2) zalecenia,

3) termin wykonania zaleceń i powiadomienia o sposobie ich realizacji.

5. Wystąpienia pokontrolne akceptowane przez Wójta kierowane jest do kontrolowanej komórki lub

jednostki organizacyjnej gminy.

6. Wójt po zapoznaniu się ze stanowiskiem kontrolowanego na zalecenia pokontrolne może zlecić kontrolującemu przeprowadzenie w tym samym przedmiocie rekontroli lub podjąć decyzję o objęciu sprawdzanej komórki lub jednostki organizacyjnej kontrolą okresową.

§ 39.

Kontrole są jawne. Oznacza to, że kontrolowana osoba, komórka lub jednostka organizacyjna gminy są uprzedzone o dacie i temacie kontroli ustnie lub na piśmie.

§ 40.

Uregulowania zawarte w niniejszym rozdziale nie zwalniają kierowników komórek i jednostek organiza-cyjnych gminy z obowiązku sprawowania kontroli nad podległymi pracownikami.

Część IX.

POSTNOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

1. Podział obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników w ramach referatów ustalają

kierownicy Referatów poprzez przydziały czynności, natomiast samodzielne stanowiska pracy reali-

zują wszystkie zadania określone w niniejszym regulaminie.

2. Na okres nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

3. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu

pracy i obowiązków.

4. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników oraz czas pracy Urzędu regulują postanowienia

Regulaminu pracy Urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2004 14:17:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie