Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 27/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XVII/166/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XVII/166/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 987.232 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.220 zł

rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla

gmin o kwotę 1.220 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.220 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 63.012 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o kwotę 63.012 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 63.012 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 923.000 zł

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 923.000 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 923.000 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 987.232 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 64.232 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 64.232.zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.220 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.012 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 923.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 923.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 923.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 750 - Pozyskane środki w wysokości 63.012 zł z WFOŚiGW w Katowicach przeznacza

się na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego

Gminy Ożarowice

DZ. 801 - Środki pochodzące z doplat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez

"Totalizator Sportowy " Sp. z o.o. w wysokości 923.000 zł przeznacza się na budowę

sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:33:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie