Zarządzenie Nr 59/2004 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 59/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 623 zł

po stronie dochodów o kwotę 623 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 623 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 623 zł

§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami o kwotę 623 zł

po stronie wydatków o kwotę 623 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 623zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 623 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 623 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-921/2004 z dnia 15 listopada

2004 roku dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 623 zł,

w zakresie środków przyznanych na podstawie art.51 ustawy

o świadczeniach rodzinnych.

2. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 25.587 zł

po stronie dochodów o kwotę 25.587 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.400 zł

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.400 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami o kwotę 1.400 zł

Dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę 150 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 150 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin (związków gmin) o kwotę 150 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24.037 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24.037 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami o kwotę 24.037 zł

po stronie wydatków o kwotę 25.587 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.400 zł

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.400 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 900 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

Dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę 150 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 150 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 24.037 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24.037 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 24.037 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz.750 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-908/1/2004 z dnia 15 listopada

2004 roku przyznał środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2004 rok

na pokrycie wydatków związanych z awaryjnym trybem przesyłania danych

do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA związanych z

wydawaniem dowodów osobistych i odbioru z komendy powiatowej

policji.

Dz.801 - Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na sfinansowanie -

w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i

egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia

postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym

nauczycieli.

Dz.852 - Decyzją nr FB.I.3011-893/2004 z dnia 5 listopada 2004 roki i Decyzją Nr

FB.I.3011-892/4/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku Wojewoda Śląski

zwiększył środki na wypłatę świadczeń rodzinnych.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:39:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie