Zarządzenie Nr 55/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 55/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 8.345 zł

po stronie dochodów o kwotę 8.345 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.345 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.345 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.209

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) o kwotę 4.136 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.345 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.345 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.345 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 8.345 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-799/1/2004 z dnia 5 października 2004 roku dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 8.345 zł, w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

14.997

14.997

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

14.850

14.850

6050

8120

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

14.850

14.850

01095

Pozostała działalność

147

147

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

147

147

750

Administracja publiczna

32.500

32.500

75023

Urzędy gmin

32.500

32.500

4300

6050

6060

8120

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

28.000

4.500

28.000

4.500

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

12.575

12.575

75412

Ochotnicze straże pożarne

12.575

12.575

1

2

3

4

5

6

3030

2580

4210

4300

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.575

10.000

2.575

3.000

7.000

757

Obsługa długu publicznego

20.000

20.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

20.000

8070

8120

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

Odsetki od samorządowych pożyczek

20.000

20.000

801

Oświata i wychowanie

55.640

55.640

80101

Szkoły podstawowe

11.440

6.363

2540

4010

4110

4120

4260

4270

4280

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

3.000

2.000

340

5.100

1.000

2.816

3.547

80104

Przedszkola

5.700

5.700

3020

4010

4110

4280

4410

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zakup usług zdrowotnych

Podróże służbowe krajowe

3.300

1.400

1.000

1.400

4.300

80110

Gimnazja

38.500

43.577

1

2

3

4

5

6

4010

4210

4240

4270

4280

4410

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Podróże służbowe krajowe

23.000

6.000

9.000

500

43.077

500

851

Ochrona zdrowia

25.618

25.618

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

13.618

13.618

4260

4300

6050

8120

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

10.000

2.000

1.618

13.618

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12.000

12.000

3030

4270

4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

12.000

2.500

9.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.160

1.160

85401

Świetlice szkolne

1.160

1.160

3020

4110

4120

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

1.000

160

1.160

Razem

162.490

162.490

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑10‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑10‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:09:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie