Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 15/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie dochodów o kwotę 4.035 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 6310 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4.035 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.035 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.035 zł

u z a s a d n i e n i e

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I. 3011-187/2004 z dnia 19 marca 2004 roku przyznał dotację celową z rezerwy celowej cz. 83, poz. 18 przeznaczoną na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań zleconych.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2004 08:21:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie