Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 36/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku

z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoś-ciami ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

1. Nie skorzystać z przysługującego Gminie Ożarowice prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 497/54 k.m. 1 d.1 obręb Pyrzowice o pow. 2,4575 ha zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejo-nowy w Tarnowskich Górach KW nr 60552 objętej warunkową umową sprzedaży z dnia 16 lipca 2004 roku Rep. "A" Nr 14172/2004 sporządzoną w Kancelarii No-tarialnej S.C. Aleksandra Lesiak-Ewa Siwińska w Katowicach pomiędzy GTL S.A. z siedzibą w Katowicach jako sprzedającym, a PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako nabywcą

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospo-darki Gruntami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑07‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  20‑07‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:57:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie