Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 4/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 01 marca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

/jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/, oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy

po stronie dochodów o kwotę 69.297 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 69.297 zł

po stronie wydatków o kwotę 69.297 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 60.032 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 9.265 zł

u z a s a d n i e n i e

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-102/2004 z dnia 13 lutego 2004 roku przyznał dotację celową z rezerwy celowej cz. 83 poz. 31 przeznaczoną na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

2. Zmniejszyć budżet gminy

po stronie dochodów o kwotę 668 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

zmniejszyć o kwotę 400 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 - Obrona cywilna

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego zmniejszyć o kwotę 268 zł

po stronie wydatków o kwotę 668 zł

Dz. 750 0 Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 400 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 334 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 58 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 268 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 224 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 39 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł

u z a s a d n i e n i e

W związku z uchwaleniem budżetu państwa ustalono ostateczne koszty dotacji celowych.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i Łowiectwo

200

200

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

200

200

4260

4280

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

200

-

-

200

700

Gospodarka mieszkaniowa

55.000

55.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

55.000

55.000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.000

20.000

-

-

-

55.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

2.000

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

2.000

2.000

4100

4430

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

Różne opłaty i składki

2.000

-

-

2.000

Razem:

57.200

57.200

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań uchwalonych w budżecie na 2004 rok.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
04‑03‑2004 09:24:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie