Zarządzenie Nr 71/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 71/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/232/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/232/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 160.915 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 65.000 zł

rozdz.75023 - Urzędy gmin o kwotę 65.000 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 65.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.138 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 15.617 zł

§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.617 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 39.521 zł

§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 39.521 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.777 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 40.777 zł

§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 40.777 zł

po stronie wydatków o kwotę 160.915 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 65.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 65.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 65.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.138 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.617 zł

§ 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.576 zł

§ 4273 - Zakup usług remontowych o kwotę 12.041 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 39.521 zł

§ 4273- Zakup usług remontowych o kwotę 39.521 zł

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40.777 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 40.777 zł

§ 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.796 zł

§ 4273- Zakup usług remontowych o kwotę 20.981 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz.750 - Na wyposażenie pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Ożarowicach dla potrzeb punktu lekarskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przyznał dotację na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Dz.801, 854 - Wojewoda Śląski decyzją Nr Fb.I.3011-978/1/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku oraz decyzją Nr FB.I.3011-980/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku przyznał dotację celową na remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Ożarowicach. na remont i wyposażenie świetlic w Szkole Podstawowej w Zendku i Tąpkowicach oraz w Gimnazjum w Ożarowicach. Środki na realizację powyższych decyzji pochodzą z pożyczki Banku Światowego, ujęte w części 83 w poz.6, na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 13:12:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie