Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 31/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego

w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 4.802 zł

po stronie dochodów o kwotę 4.802

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) o kwotę 2

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.800 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.800 zł

§ 2010 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami o kwotę 4.800 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.802 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2 zł

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.800 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.800 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.800 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Środki w kwocie 2 zł, pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na

sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie

rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w

klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-436/2004 z dnia 17 czerwca 2004 roku

przyznał środki z rezerwy celowej, przeznaczone na wypłaty - matce lub ojcu

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie

uczącej się - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

4..500

4.500

75023

Urzędy gmin

4.500

4.500

4270

8120

Zakup usług remontowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

4.500

4.500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

686

686

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

686

686

4300

4410

4110

4120

4210

Zakupu usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

215

471

224

32

430

ogółem

5.186

5.186

u z a s a d n i e n i e

Dz.750 - kwotę 4.500 zł przesuwa się na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na

dofinansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynku

wielofunkcyjnego Gminy Ożarowice.

Dz. 751 - przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania środków

budżetowych.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:50:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie