Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 22/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XVI/154/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XVI/154/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 25.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 25.000 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 25.000 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 25.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł

rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 25.000 zł

§ 2410 - Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze

wyposażenie w środki obrotowe o kwotę 25.000 zł

po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 540.200 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 331.700 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 331.700 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 331.700 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.500 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 208.500 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 208.500 zł

po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 540.200 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 331.700 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 331.700 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 980 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.620 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.800 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 824 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i i wyposażenia o kwotę 25.634 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 106.309 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 95.330 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 42.764 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.930 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 15.700 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.606 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.063 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 208.500 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 208.500 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 719 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 163.196 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.007 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.222 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i i wyposażenia o kwotę 642 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 1.220 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.009 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 3.561 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.424 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w budżecie dokonano w związku z utworzeniem od 1 kwietnia 2004 roku zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

3.417

3.417

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

1.500

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.417

-

4270

4110

Zakup usług remontowych

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.417

1.917

852

Pomoc społeczna

4.760

4.760

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4.760

4.760

4300

3110

Zakup usług pozostałych

Świadczenia społeczne

4.760

-

-

4.760

Razem :

8.177

8.177

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych w budżecie zadań.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:08:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie