Zarządzenie Nr 69/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 69/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/230/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/230/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie przychodów zmniejszenie o kwotę 1.234.942 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.234.942 zł

po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 114.639 zł

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 114.639 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 114.639 zł

§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 114.639 zł

po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 1.349.581 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.000zł rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 115.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 639.217 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 639.217 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 639.217 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 595.364 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 595.364 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 595.364 zł

u z a s a d n i e n i e

Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych a zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizowane inwestycje : budowa wodociągu, termomodernizacja budynków gminnych, budowa sali gimnastycznej oraz zmniejsza się kwotę dotacji otrzymanej z MENiS-u na " Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ożarowicach"

w związku z aneksowaniem umowy.

3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 09:57:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie