Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 24/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 maja 2004r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z poźn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 189.683 zł

po stronie dochodów o kwotę 189.683 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.233 zł

rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.233 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.233 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.951 zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.951 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.951 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 184.499 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 184.499 zł

§ 2010 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 182.079 zł

§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami o kwotę 2.420 zł

po stronie wydatków o kwotę 189.683 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.233 zł

rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.233 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.533 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.951 zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.951 zł

§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.951 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 184.499 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 184.499 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 169.080 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.586 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.259 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 113 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 961 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.080 zł

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych o kwotę 2.420 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy o kwotę 41.604 zł

po stronie dochodów o kwotę 41.604 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 41.604 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.820 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 34.820 zł

rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 6.784 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 6.784 zł

po stronie wydatków o kwotę 41.604 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 41.604 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.820 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 34.820 zł

rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 6.784 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.784 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone związana jest z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 13 czerwca 2004 roku.

Dz. 801 - Decyzją Nr FB. I. 3011-342/2004 z dnia 13 maja 2004r. Wojewoda Śląski

przyznał dotację, pochodzącą z rezerwy celowej, przeznaczoną na sfinansowanie

wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów, podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-302/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.

oraz decyzją Nr FB.I.3011-307/04 z dnia 5 maja 2004r. zwiększył plan dotacji

celowej oraz dokonał zmian w planie dotacji na przygotowanie organizacyjne

gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

36.874

36.874

80104

Przedszkola

26.874

4240

4260

4270

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

5.000

11.874

10.000

80110

Gimnazja

10.000

10.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

10.000

10.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

80195

Pozostała działalność

16.874

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16.874

851

Ochrona zdrowia

10.000

10.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

10.000

10.000

6050

4260

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup energii

10.000

10.000

852

Pomoc społeczna

543

543

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

543

543

3110

4110

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

543

543

Razem

47.417

47.417

Po stronie wydatków

zadania własne

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

77

77

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

77

77

4300

4440

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

77

77

Razem

77

77

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wydatków na utrzymanie

"gimbusa" oraz wydatków związanych z eksploatacją kserokopiarki i komputerów

w Gimnazjum.

Dz. 852- Przeniesień w planie wydatków w rozdziałach między paragrafami dokonano

w związku ze zmianą sposobu realizacji zaplanowanych zadań w budżecie.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

u z a s a d n i e n i e

Dz. 751 - Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone związana jest z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 13 czerwca 2004 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑05‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑05‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:23:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie