Zarządzenie Nr 70/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 70/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/231/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/231/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 2.040.512 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2.040.512 zł

rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 516.727 zł

§ 2750 -Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 516.727 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.523.785 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.523.785 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 2.040.512 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 200.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180.000 zł rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 180.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.227 zł rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 14.227 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 14.227 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 100.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.546.285 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.523.785 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.523.785 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 22.500 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 11.251 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 11.249 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian w układzie wykonawczym dokonano na podstawie Uchwały Nr XXII/231/2004 Rady Gminy Ożarowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 13:21:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie