Zarządzenie Nr 46/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 46/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XIX/198/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XIX/198/2004

w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 22.252 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.252 zł

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej o kwotę 22.252 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 2.100 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 20.152 zł

po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 22.252 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.100 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.100 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.100 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 20.152 zł

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 20.152 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.152 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 801 - Otrzymaną dotację z WFOŚiGW w Katowicach przeznacza się na

dofinansowaniezadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci

realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2003/2004"

na tzw. "zielone szkoły" zgodnie z podpisaną Umową Dotacji Nr

193/2004/78/MN/po/D.

Dz. 851 - Kwotę 20.152 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania: "System

solarny oraz graniczenie strat energetycznych w budynku Przychodni

Zdrowia w Tąpkowicach". W wyniku realizacji zadania osiągniętym

efektem rzeczowym będzie układ solarny do podgrzewania c.w.u. oraz

docieplenie ścian zewnętrznych.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

-

259.382

01010

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

-

259.382

6050

8120

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

-

244.532

14.850

600

Transport i łączność

-

200.000

60016

Drogi publiczne gminne

-

200.000

4270

Zakup usług remontowych

200.000

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

539.830

-

75023

Urzędy gmin

539.830

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

539.830

-

851

Ochrona zdrowia

-

80.448

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

-

80.448

6050

8120

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Odsetki od samorządowych pożyczek

-

78.830

1.618

Razem

539.830

539.830

u z a s a d n i e n e

Z działu 750, w którym zaplanowano zadania inwestycyjne na obiektach gminnych, przesuwa się ;

· per saldo kwotę 259.282 zł na zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej z

przyłączami o budynków mieszkalnych w Tąpkowicach w obrębie ulic :

Kopernika, Zwycięstwa i Armii Czerwonej, w Ożarowicach ul. Topolowa

· 200.000 zł przesuwa się na drogi transportu rolnego : ul. Polna i Kamienna w

Celinach oraz drogę do cmentarza w Zendku

· kwotę 80.448 zł zgodnie z umową pożyczki z WFOŚiGW na zadanie : "System solarny oraz ograniczenie strat energetycznych w budynku Przychodni Zdrowia w Tąpkowicach"

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 11:10:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie