Zarządzenie nr 23/2004 w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


Zarządzenie nr 23/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Zakładowego Regulaminu Organizacyjnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz pkt 2 rozdział VI Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach nadanego uchwałą nr X/96/2003Rady Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a m :

  1. Zatwierdzić Zakładowy Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2004 r.

Załącznik: Zakładowy Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach wraz ze Schematem Organizacyjnym Zakładu.

Załącznik

do Zarządzenia nr 23/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Zakładowy Regulamin Organizacyjny

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

I. Przepisy wstępne

§ 1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, zwany dalej Zakładem działa w oparciu o:

1) Uchwałę nr X/95/2003 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 26 listopada 2003 roku

oraz Uchwały nr XII/121/2004 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu

budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2) Uchwałę nr X/96/2003 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 26 listopada 2003 roku

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

3) Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 r.

DZ. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

4) Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r.

DZ.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

5) Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,

poz. 43 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania

i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61,

poz. 708, z późn. zm.).

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2004

roku nr 47 poz. 447).

§ 2.

Zakład obejmuje swoją działalnością teren gmin: Ożarowice, Mierzęcice, Bobrowniki,

Świerklaniec.

§ 3.

Celem i zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyszczególnionym w Rozdziale II Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 4.

W skład Zakładu wchodzą następujące piony:

1) pion finansowo-księgowy

2) pion administracyjny

3) pion techniczny

§ 5.

Rozkład pracy Zakładu określa się następująco:

- poniedziałek 9.00-17.00

- wtorek 7.00-15.00

- środa 7.00-15.00

- czwartek 7.00-15.00

- piątek 7.00-15.00

Na oczyszczalni ścieków ze względu na technologię, obowiązuje zmianowy system pracy w ruchu ciągłym.

I zmiana pracuje od godz. 6°° do 14°°

II zmiana pracuje od godz. 14°° do 22°°

III zmiana pracuje od godz. 22°° do 6°°

II. Ramowy zakres działania stanowisk pracy utworzonych w Zakładzie.

§ 6.

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniany i zwalniany

przez Wójta Gminy Ożarowice. Działając zgodnie z przepisami prawa Dyrektor

Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, w tym

realizuje Uchwały Rady Gminy Ożarowice i Zarządzenia Wójta Gminy Ożarowice

oraz odpowiada za ich wykonanie przed Wójtem Gminy.

2. Dyrektor ustala organizację pracy Zakładu. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi

załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Do podstawowych zadań Dyrektora Zakładu wynikających z zakresu działania

Zakładu należy:

1) występowanie do Wójta Gminy z wnioskami o inwestycje i remonty kapitalne przy

jednoczesnej dbałości o rozwój Zakładu zgodnie z wieloletnim planem rozwoju

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz

potrzebami w tym zakresie,

2) opracowywanie rocznych planów finansowych dostosowanych do uchwały

budżetowej,

3) prowadzenie działalności Zakładu w oparciu o zatwierdzony plan i budżet,

4) ustalanie kierunków doskonalenia zarządzania i organizacji Zakładu oraz polityki

kadrowej,

5) nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustaw o powszechnym obowiązku

obrony państwa,

6) nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych Zakładu,

7) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

8) składanie do Rady Gminy wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe

zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

9) inne zadania wynikające ze Statutu Zakładu.

4. Do podstawowych uprawnień Dyrektora Zakładu należy:

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami,

2) powoływanie komisji do rozpatrywania określonych spraw,

3) wydawanie aktów normatywnych regulujących działalność Zakładu,

4) przyznawanie pracownikom premii i nagród oraz udzielanie kar,

5) podejmowanie ważnych bieżących decyzji oraz podpisywanie dokumentów

w sprawach zastrzeżonych dla Dyrektora Zakładu.

5. Dyrektor Zakładu odpowiada za całokształt działalności Zakładu, a w szczególności

za:

1) realizację podstawowych zadań Zakładu,

2) wyniki planowe i finansowe,

3) działanie Zakładu zgodne z porządkiem prawnym,

4) organizowanie właściwego nadzoru i kontroli oraz przestrzegania

zasad jednoosobowego kierownictwa,

5) wydawanie przepisów wewnętrznych, regulaminów i instrukcji regulujących prace

Zakładu,

6) załatwianie wniosków, skarg, reklamacji i postulatów,

7) właściwą politykę personalną i płacową,

8) plany i zasady działalności socjalnej oraz warunki pracy.

6. Dyrektorowi Zakładu podlegają bezpośrednio:

1) Główny Księgowy

2) Kierownik Pionu Technicznego

3) Starszy Referent Działu Administracji i Kadr

§ 7.

Głównemu Księgowemu podlegają bezpośrednio:

1) Dział Księgowości

2) Dział Sprzedaży

§ 8.

Kierownikowi pionu technicznego podlegają bezpośrednio:

1) Dział Techniczny

2) Oczyszczalnia Ścieków

3) Ujęcia Wody i Hydrofornie

III. Zakres działania Pionów.

§ 9.

PION FINANSOWO-KSIEGOWY

Do zakresu działania Pionu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie księgowości zgodnej z planowaniem, ewidencją i sprawozdawczością dla poszczególnych przychodów i wydatków budżetowych,

2) prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgodnienia sald,

3) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczeń delegacji,

4) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,

5) terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie spraw do egzekucji sądowej,

6) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych,

7) przyjmowanie wpłat,

8) dokonywanie wypłat,

9) przekazywanie gotówki do banku,

10) prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

11) prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12) ewidencjonowanie środków trwałych,

13) dokonywanie odczytów liczników wody,

14) zakup wody,

15) sprzedaż wody,

16) odbiór ścieków i sprzedaż ścieków,

17) gospodarka wodomierzowa,

18) przygotowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków.

§ 10.

PION TECHNICZNY

Do zakresu działania Pionu Technicznego należą w szczególności:

1) przygotowanie przetargów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy,

2) prowadzenie remontów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,

3) wydawanie zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków,

4) uzgadnianie dokumentacji technicznych,

5) wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej,

6) usuwanie awarii sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

7) prowadzenie dokumentacji zasobów mienia komunalnego,

8) eksploatacja sieci i obiektów wodociągowych pod kątem zapewnienia ciągłości dostawy wody i stabilizacji ciśnienia,

9) konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej hydrantów p.poż.,

10) prowadzenie banku informacji o awariach, wymianach, remontach sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

11) prowadzenie okresowych przeglądów studni wodomierzowych i studni

rewizyjnych kanalizacyjnych,

12) dokonywanie odbiorów i przejmowanie na majątek nowych składników

majątku komunalnego,

13) eksploatacja oczyszczalni ścieków,

14) eksploatacja ujęć wody i hydroforni,

15) gospodarka materiałowa,

16) nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP i p.poż.,

17) dokonywanie odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych w studzienkach,

18) dokonywanie wymiany przyłączy oraz wodomierzy,

19) organizacja pogotowia wodno-kanalizacyjnego.

§ 11.

PION ADMINISTRACYJNY

Do zakresu działania Pionu Administracyjnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw kadrowych Zakładu, w tym akt osobowych, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji, świadectw pracy,

2) prowadzenie spraw BHP, p.poż., ochrony inf. niejawnych oraz ochrony mienia,

3) prenumerowanie czasopism oraz zaopatrywanie Zakładu w wydawnictwa

fachowe,

4) zaopatrywanie Zakładu w pieczęcie, materiały biurowe i kancelaryjne,

5) zaopatrywanie Zakładu w środki czystości,

6) prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach

Zakładu,

7) gospodarowanie drukami i formularzami,

8) prowadzenie kancelarii Zakładu,

9) przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

10) obsługiwanie łącz telefonicznych i telefaksowych,

11) obsługa urządzeń powielających.

III. Postanowienia końcowe

§ 12.

1. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk stanowią załączniki

do umów o pracę.

2. W umowach o charakterze cywilnoprawnym zawartych z Kancelarią prawną i firmą

prowadzącą obsługę w zakresie BHP, określa się zakres i przedmiot ich działania.

3. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk oraz zakres i przed-

miot działania w ramach zawartych umów, o których mowa w ust. 2, przygotowane są

przez Starszego Referenta Działu Administracji i Kadr.

§ 13.

Zmiany do Regulaminu wprowadza aneksem Dyrektor Zakładu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ożarowice.

§ 14.

Regulamin przechowywany jest w aktach Zakładu.

§ 15.

Regulamin po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Ożarowice wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości załogi poprzez wyłożenie w sekretariacie Zakładu.

Ożarowice, dnia 15 kwietnia 2004 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑04‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:17:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie