Zarządzenie Nr 72/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 72/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/233/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

Uchwalić układ wykonawczy do Uchwały Nr XXII/233/2004 w następującej szczegółowości:

  1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

w zł

Zwiększenie

w zł

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

2.170

01095

Pozostała działalność

2.170

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.935

235

600

Transport i łączność

31.985

60004

Lokalny transport zbiorowy

31.985

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31.985

750

Administracja publiczna

12.170

75023

Urzędy gmin

12.170

4260

6060

Zakup energii

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9.170

3.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13.000

1

2

3

4

5

6

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

13.000

4100

4110

4120

4210

4430

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

7.303

992

344

3.004

1.357

801

Oświata i wychowanie

31.985

80113

Dowożenie uczniów do szkół

31.985

4300

Zakup usług pozostałych

31.985

926

Kultura fizyczna i sport

3.000

92695

Pozostała działalność

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

Razem

47.155

47.155

u z a s a d n i e n i e

Powyższych przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 13:03:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie