Zarządzenie Nr 60/2004 w sprawie zmian w budżęcie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 60/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, oraz art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie dochodów przeniesień w działach, rozdziałach, między

paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

58.104

58.104

85219

Ośrodki pomocy społecznej

58.104

58.104

2010

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

58.104

58.104

Razem

58.104

58.104

u z a s a d n i e n i e

Decyzją Nr FB.I.3011-917/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku Wojewoda Śląski dokonał zmian w planie dotacji z uwagi na wejście w roku bieżącym nowej ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) zgodnie z którą zadanie, jakim jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach, między

paragrafami.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

750

Administracja publiczna

7.470

7.470

75023

Urzędy gmin

7.470

7.470

4040

4260

4430

4500

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup energii

Różne opłaty i składki

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.927

4.500

43

7.470

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.495

34.495

90003

Oczyszczanie miast i wsi

34.495

4300

Zakup usług pozostałych

34.495

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

34.495

4260

4270

Zakup energii

Zakup usług remontowych

5.495

29.000

926

Kultura fizyczna i sport

12.664

12.664

92695

Pozostała działalność

12.664

12.664

4210

4260

4300

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

6.000

6.664

6.664

6.000

Razem

54.629

54.629

Zadania zlecone

po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

4.320

4.320

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.320

4.320

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

2.065

336

51

203

1.571

94

4.320

Razem

4.320

4.320

Zadnia własne

po stronie wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

1.260

1.260

85219

Ośrodki pomocy społecznej

500

1.260

4210

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Podróże służbowe krajowe

500

1.260

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

760

3110

Świadczenia społeczne

760

Razem

1.260

1.260

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień w planie dokonano w związku ze zmianą realizacji zaplanowanych w budżecie zadań.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 10:24:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie