Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w sklad Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Eurepejskiej SAPARD


Ożarowice, dnia 12.03.2003r.

Zarządzenie Wójta Gminy

Nr 10 z dnia 12.03.2003r.

w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej

do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych

Unii Europejskiej - SAPARD

Na podstawie:

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku "O wsparciu dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym" z późniejszymi zmianami;

Wieloletniej Umowy Finansowej SAPARD zawartej w dniu 25 stycznia 2001 roku pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928)

Oraz na podstawie

Podręcznika procedur zawierania umów na wykonanie robót opracowany na podstawie SCR-SEC(1999) 1801/2 i "Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure" z grudnia 2000 (KP-700-18-ARiMR/2/z), Wersja zatwierdzona 2

1. Wyznaczam Pana

Janusz Paliga

do pracy w Komisji Przetargowej

w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pn.: " "Zmiana przeznaczenia budynku zlewni mleka na hydroforownię, przyłączenie studni głębinowej S-1 do gminnej sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza energetycznego do w/w obiektów w Tąpkowicach, na działkach nr 245/2, 245/3, 245/6 oraz 383 "

Gmina Ożarowice, Województwo Śląskie, Polska

w charakterze

Przewodniczącego

2. Zakres obowiązków został określony w Podręczniku Procedur zawierania umów na wykonanie robót opracowany na podstawie SCR-SEC(1999) 1801/2 i "Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure" z grudnia 2000 (KP-700-18-ARiMR/2/z), Wersja zatwierdzona 2

Otrzymują:

1x w/w

W załączeniu:

Deklaracja Bezstronności i Poufności

podpis

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2004 11:51:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie