Zarządzenie Nr 58/2004 w sprawie projektu budżetu Gminy Ożarowice na 2005 rok


Zarządzenie Nr 58/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 listopada 2004r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Ożarowice 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1, art.52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, w związku z art. 121 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Ustalić projekt budżetu na 2005 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia wraz z materiałami pomocniczymi.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącego Załącznik Nr 2.

3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarowice.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/2004

Wójta Gminy Ożarowice

Z dnia 12 listopada 2004r.

Uchwała Nr ....................

Rady Gminy Ożarowice

z dnia .............................

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,10 i 15 art. 51 ust. 1 i 2 i art.57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 21, 109, 111,112, 116, 117, 118, 124, 126, 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. u. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ), art. 40 ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003r.), po rozpatrzeniu projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy, i po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

w tym: 8.730.300 zł

- dochody własne 5.837.733 zł z tego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód

państwa 2.126.833 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000 zł

- dotacje celowe na zadania ustawowe 388.931 zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 88.884 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 2.414.752 zł

W układzie szczegółowym dochodów zgodnie z Zał. Nr 1 i 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.230.300 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zał. Nr 3

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.001.721 zł

- z osiągniętej za 2004rok nadwyżki 501.721 zł

- z zaciągniętej pożyczki i kredutu na pokrycie wydatków związanych

z termomodernizacją budynków strażnic OSP i budowę dróg 1.500.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w na spłatę pożyczki zaciągniętej

w Woj. Fund. Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie

w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w placówkach oświaty, zdrowia i kultury 501.721 zł

Spłata pożyczki nastąpi z nadwyżki budżetowej osiągniętej za 2004r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 62.000 zł

6. Ustala się plan przychodów i wydatków :

zakładu budżetowego

- przychody 683.000 zł

w tym:

- dotacja z budżetu 50.000 zł

- - wydatki 679.000 zł

Zgodnie z Zał. Nr 5

środka specjalnego

- przychody 500 zł

- wydatki 500 zł

Zgodnie z Zał. Nr 6

funduszu celowego

- przychody 4.000 zł

- wydatki 4.500 zł

Zgodnie z Zał. Nr 7

7. Ustala się zakres i kwotę dotacji: 798.948 zł

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 265.948 zł

- dotację podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury 483.000 zł

z tego:

- dla Biblioteki 128.000 zł

- dla Ośrodka Kultury 355.000 zł

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 50.000 zł

8. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków

następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

9. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia

maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania

środkami finansowymi.

10. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami.

11. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania w 2005 roku w imieniu Gminy

zobowiązań do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

12. Zobowiązać Wójta Gminy do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości

w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

i wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑11‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑11‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2005 12:33:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie