Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 26/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2004r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /, i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z poźn. zmianami/ oraz pkt 10 Uchwały Nr XIII/122/2004 z dnia 4 lutego w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 5.292 zł

po stronie dochodów o kwotę 5.292 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.340 zł

rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.340 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 4.340 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 952 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 952 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 952 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.292 zł

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.340 zł

rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.340 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.340 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 952 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 952 zł

§ 4300 -Zakup usług pozostałych o kwotę 702 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz.751 - Otrzymane środki finansowe przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych diet

członkom komisji obwodowych.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-363/2004 z dnia 21 maja 2004r. przyznał

kwotę 952 zł, pochodzącą z ogólnej rezerwy budżetowej, którą przeznacza się na

wdrożenie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych oraz na

podróże służbowe.

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.900

7.900

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.900

7.900

6050

4300

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług pozostałych

7.900

-

-

7.900

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.060

2.060

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.060

2.060

4210

4300

4010

4110

4120

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

560

1.500

-

-

-

-

-

1.721

297

42

Razem

9.960

9.960

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań uchwalonych w budżecie gminy na 2004 rok.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑06‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑06‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2004 10:30:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie